Trang chủ Tổng Hợp Ông Trời Trong Trái Tim Việt

Ông Trời Trong Trái Tim Việt

bởi admin

Từ ngàn xưa người Việt Nam đã biết có Ông Trời, tin Ông Trời và cầu khẩn Ông Trời. Niềm tin nầy vốn có trong tiềm thức của người dân Việt ngay cả trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Niềm tin nầy thể hiện qua ngôn ngữ và qua nếp sống của tiền nhân. Điều dễ hiểu nhất và không ai phủ nhận được là hễ gặp bất cứ việc gì bất chợt xảy đến, dù vui hay buồn, dù tốt hay xấu, câu nói cửa miệng của người Việt Nam trước hết là kêu: “Trời ơi!” giống như người Mỹ kêu: “Oh my God!”
Trong kho tàng ca dao, tục ngữ của người Việt thường nói đến hành động thờ Trời:
Lạy Trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày….

Người Việt còn làm một bàn thờ THIÊN, đặt trước ngôi nhà của mình, và cầu Trời:
Đêm đêm hằng thắp đèn Trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.

Người Việt ý thức Trời là Đấng ban ân sủng, ân huệ cho con người:
Trời cho không ai thấy, Trời lấy không ai hay.

Người Việt nhận thức sống chết do Trời:
Trời kêu ai nấy dạ.

Và nhiều câu ca dao tục ngữ khác….cho chúng ta biết tự trong lương tri người Việt đã có ý thức thờ Trời.
Danh Tướng Lý Thường Kiệt, trong lúc kháng cự quân Tống xâm lăng, đã làm bốn câu thơ và loan truyền là do thần linh báo mộng ban cho để khích lệ tinh thần binh sĩ yên tâm đánh giặc:
Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Học giả Hoàng Xuân Hãn đã dịch như sau:
Sông núi nước Nam vua Nam coi
Rành rành một phận ở sách Trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Bây sẽ tan tành, chết sạch toi.

Tác giả đã tin nơi mệnh Trời, sách Trời. Bài thơ này vẫn còn nguyên giá trị của nó.

Như vậy trở về với truyền thống thờ Trời không phải là một điều gì mới nhưng là một việc làm phải lẽ trong thời đại ngày nay.

TIN TRỜI
Ông Trời của người Việt Nam được Kinh Thánh đề cập đến bằng một danh xưng tôn kính: Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta biết đức tin là chìa khóa để đến với Đức Chúa Trời.
“Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” (Hêb. 11:6)

images (2)
“IN GOD WE TRUST”  trên tờ đô-la của người Mỹ được dịch là: Chúng tôi tin cậy Trời / Chúng tôi thờ Trời. Người Mỹ đã xác định niềm tin của mình vào Trời, vì vậy đất nước của họ được Trời ban phước cũng không có gì lạ. Người ta có thể nói xấu về nước Mỹ, nhưng hầu như ai cũng muốn tới nơi đó định cư để tìm kiếm giấc mơ Mỹ.
Thực ra người Việt cũng tin cậy vào Trời, và chúng ta tìm thấy điều đó trong văn học dân gian đã dẫn chứng ở trên.
Tin Trời không chỉ là tin có Đức Chúa Trời, mà còn thiết lập một mối quan hệ cá nhân với Ngài. Ngài là Đấng ban thưởng rời rộng cho những ai tìm kiếm Ngài.

THỜ TRỜI
Người Việt vốn thờ Trời nhưng phải thờ Trời cho phãi lẽ. Muốn thờ Trời cho phải lẽ, người Việt cần biết Ông Trời là ai, Ngài đã làm gì cho chúng ta và Ngài muốn chúng ta làm gì. Kinh Thánh là Sách Trời duy nhất cho chúng ta biết đầy đủ về chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy:
“Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” (Giăng 4:24)
Sứ đồ Phao-lô viết:
“Vả, mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9)

Hành động thờ Trời phải theo đúng những chuẩn mực trong Kinh Thánh. Hãy đọc Kinh Thánh để khám phá phương thức thờ Trời thế nào cho phải lẽ. Thờ Trời không có nghĩa là theo một tôn giáo, nhưng đó là thiết lập một mối quan hệ cá nhân với Ông Trời thông qua Con Trời.
“Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6).

salvation jesus

NHỜ TRỜI
“Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” là câu nói của Gia Cát Lượng, phò tá cho Lưu Bị được trích từ tiểu thuyết “Tam Quốc Diễn Nghĩa” của La Quán Trung. Câu nói này trở thành bất hủ trong mọi thời đại. Kinh Thánh nói gì về chuyện này?
“Trong lòng loài người có nhiều mưu kế;
Song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được.” (Châm. 19:21)
“Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va,
Thì những mưu ý mình sẽ được thành công.” (Châm. 16:3)
Người Việt cũng nói:
Mọi sự nhờ Trời. Sống chết do Trời.
Số Trời đã định, chạy đâu cho thoát?

Một ai đó đã nói: Đừng dựa vào cành cây, cành cây sẽ gãy. Đừng dựa vào bức tường, bức tường sẽ đổ. Đừng đựa vào con người, con người sẽ chết.
Vậy thì chúng ta phải dựa (nhờ cậy) vào ai? Kinh Thánh có câu trả lời:
“Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của các thời đại!” (Ê-sai 26:4)
“Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa,
Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi.” (Thi. 20:7)

Nhờ Trời có nghĩa là mọi sự trong cuộc đời chúng ta tùy thuộc vào Trời và phải nương cậy nơi Ngài trong mỗi bước đi.

CHẦU TRỜI
Người Việt Nam phần lớn không tin ở thuyết luân hồi. Bằng chứng là nhiều người Việt vẫn giữ truyền thống thờ cúng ông bà, tin rằng vong linh ông bà vẫn còn đó. Mỗi năm nhân dịp Tết cổ truyền, người ta rước ông bà về vui xuân với con cháu rồi tiễn ông bà đi. Nếu tin ở thuyết luân hồi thì phải tin ông bà cha mẹ đã hóa kiếp thành người ngoại quốc nào khác, hoặc con thú nào đó trong rừng, hoặc một con vật nào đó trong bầy gia súc trong vườn. Tin như thế, người ta sẽ không rước tiễn ông bà, cũng không dám ăn thịt, đánh đập hoặc giết chết một con vật nào. Người Việt Nam tin ở giá trị thiêng liêng bất tử của linh hồn, tin ở đời sau. Linh hồn của mọi người chết là về chầu Trời. Kinh Thánh dạy chúng ta:
“Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” (Hêb. 9:7)
“Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt.” (2 Côr. 5:10)
Một mục sư người Việt thường nói câu này: Chúng ta ăn cơm Trời cho, uống nước Trời ban, sống chết do Trời và một ngày tương lai chắc chắn sẽ chầu Trời.
Vậy thì khi chúng ta chầu Trời, chúng ta sẽ nói thế nào với Ngài về những quyết định và chọn lựa của chúng ta? Chỉ có hai hạng người trong ngày chầu Trời. Hạng người thứ nhất thưa với Chúa: “Nguyện Ý Chúa được nên.”
Hạng người thứ hai nghe Chúa phán: “Ý của ngươi được nên.”
Hạng người thứ hai đi vào sự chết đời đời, vì từ chối thờ Trời trong lúc còn sống.
Hạng người thứ nhất vui hưởng sự sống đời đời do Trời ban tặng.
“Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jesus Christ, là Đấng Cha đã sai đến.” (Giăng 17:3)

HẬU QUẢ CỦA NGƯỜI KHÔNG THỜ TRỜI
Giống như nhiều dân tộc khác trên thế giới, sự nhận biết về Đức Chúa Trời có thể nói là một thứ nguyên tri tự nhiên mà Ông Trời ban cho nhân loại. Dân tộc nào cũng có chữ Ông Trời hay Đấng Tạo Hóa trong ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.
Người Việt biết có Ông Trời nhưng chưa biết Đức Chúa Trời là Chân Thần, là Đấng Tạo Hóa duy nhất tối cao.
Người Việt biết Ông Trời có bản tính công bình nhưng chưa biết Đức Chúa Trời là Đấng đầy ân điển và yêu thương.

God-Is-Love
Người Việt tin mệnh Trời không ai thay đổi được, kể cả số phận của mỗi người cũng được an bài, nhưng người Việt chưa biết Đức Chúa Trời là Đấng tôn trọng ý chí tự do của con người và là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.
Người Việt biết mình cần ăn hiền ở lành, nhưng không biết rằng tất cả những việc lành mình làm dù cao quí vẫn còn thiếu hụt, không thể sánh với tiêu chuẩn trọn lành Đức Chúa Trời đòi hỏi, chẳng khác nào ngọn đèn cầy đem so với ánh mặt trời.

Kinh Thánh nói về hậu quả của những người không thờ Trời:
“Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: Đó là sự chết thứ hai.” (Khải. 21:8)
“Kẻ chẳng tin” trong câu Kinh Thánh này là những người không tin vào một Ông Trời thực hữu. Vì thế sẽ dẫn đến:
“…họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình …” (Rô-ma 1:21-24)
Thờ Trời là một hành động của đức tin. Và một đức tin đúng đắn vào Ông Trời sẽ dẫn đến những việc làm công nghĩa tương ứng với niềm tin đặt vào Đấng Tối Cao. Nếu chỉ thờ Trời trên môi miệng, nhưng hành vi, việc làm không theo ý muốn của Trời được mặc khải trong Kinh Thánh thì cũng bị Đức Chúa Trời từ chối trong ngày chung cuộc:
“Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:23)
Không thờ Trời đồng nghĩa với việc từ chối Trời, thích sống theo ý riêng, không theo ý muốn của Trời. Điều này sẽ dẫn con người đi vào chỗ diệt vong đời đời.

HY VỌNG CỦA NGƯỜI THỜ TRỜI
Người thờ Trời không những chỉ có hy vọng ở đời sau, nhưng trong đời này họ cũng hưởng được vô vàn ân sủng thiêng liêng. Những ân sủng này có thể nói là không đếm hết cho những ai đặt niềm tin tuyệt đối vào sự kiểm soát, cai trị của Ông Trời trong mọi tình huống.

Mục đích của đời người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Quí vị đã có mục đích ấy chưa? Kinh Thánh nói về những phúc lợi của tín nhân:
“Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.” (Hêb. 11:16).
“Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” (Giăng 14:2-3)
“Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời.” (Ê-phê-sô 1:3)
“Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài.” (Ê-phê-sô 1: 7)
Khi quí vị khôi phục truyền thống thờ Trời qua hành động ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Con Trời là Chúa Jesus làm Cứu Chúa của đời sống, lúc đó quí vị sẽ nhận được sự tha tội và sự sống vĩnh cửu của Đức Chúa Trời ban. Chẳng những thế, người tin còn nhận được sự bình an và những phước hạnh thiêng liêng khác. Những ai thờ Trời hết lòng sẽ đi qua những nghịch cảnh của đời sống với một tâm thế an bình nhờ ân sủng và sức sống Trời ban.

BANG-CHUNG-TOI-THO-TROI-2-1

TÔI PHẢI LÀM GÌ?
“Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jesus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.” (Công vụ 2: 37-38).

“Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.” (Ê-sai 55:7)
Nếu quí vị sẵn lòng khôi phục truyền thống thờ Trời – trở về với Ông Trời, hãy cầu nguyện theo bài cầu nguyện gợi ý sau đây:
“Lạy Đức Chúa Trời. Con tin Đức Chúa Trời có thật. Con tin Chúa đã sai Con Một Ngài đến thế gian tìm con. Con muốn trở lại thờ Trời. Con muốn sống làm vinh hiển Đức Chúa Trời và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Xin Chúa tha tội cho con. Xin Chúa nhận con làm con trong gia đình của Chúa. Xin Chúa dẫn dắt cuộc đời con theo Chúa. Trong danh Chúa Jesus. A-men.”

“Nhưng hễ ai đã tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12).

Hãy liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ vui lòng hướng dẫn bạn trong cuộc hành trình KHÔI PHỤC TRUYỀN THỐNG THỜ TRỜI.

Admin

Có thể bạn quan tâm