Trang chủ Niềm Tin Minh Họa Bài Thi Quốc Tịch Nước Trời

Bài Thi Quốc Tịch Nước Trời

bởi admin

Câu hỏi thứ ba mươi ba: Vì sao trước mặt của Đức Chúa Trời chẳng có một người công bình nào hết, “dẫu một người cũng không?”
Đây là một câu hỏi quan trọng cần thời giờ nghiên cứu, tìm hiểu. Nếu một người không được Chúa kể là công bình thì sẽ không thể nhập tịch Nước Trời. Đó là lý do Chúa Giê-su dạy hãy trước hết tìm kiếm Nước Trời và tìm kiếm sự công bình của Đức Chúa Trời. Bạn có biết ý nghĩa của sự công bình nầy được mô tả thể nào không?

Công bình hay công nghĩa trước Chúa có nghĩa là vô tội, trắng án, thanh sạch, thánh khiết, sáng láng, đẹp lòng Chúa. Sự công bình là thuộc tánh của Chúa. Kinh Thánh khẳng định điều nầy.

Thi Thiên 14: 1-3 “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc;
Chẳng có ai làm điều lành.
Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người,
Đặng xem thử có ai khôn ngoan,
Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.
Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế;
Chẳng có ai làm điều lành,
Dầu một người cũng không.”

Gióp 15:14-16 “Loài người là chi, mà lại là thanh sạch?
Kẻ do người nữ sanh ra là gì, mà lại là công
bình? Kìa, Đức Chúa Trời không tin cậy các thánh đồ Ngài,
Đến đỗi các từng trời cũng chẳng trong sạch trước mặt Ngài
thay: Phương chi một người gớm ghiếc và hư nát, Kẻ hay uống gian ác như nước!”

Ê-sai 64:6 “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Chẳng có ai kêu cầu danh Ngài, hay là gắng sức đặng cầm lấy Ngài; vì Ngài đã ẩn mặt khỏi chúng tôi, để chúng tôi bị tiêu mất bởi tội ác mình.”

Ê-sai 59: 15-16 “Lẽ thật đã không còn, ai lánh điều dữ thì phải cướp bắt. Đức Giê-hô-va thấy không có sự công bình thì chẳng đẹp lòng, thấy không có người, chẳng ai cầu thay, thì lấy làm lạ lùng.
Ngài bèn dùng chính cánh tay mình đem sự cứu rỗi đến; lấy sự công bình mình mà nâng đỡ.”

Câu hỏi thứ ba mươi hai: Trước mặt của Đức Chúa Trời thì chẳng có một người công bình nào hết, “dẫu một người cũng không.” Sứ đồ Phao-lô đã chứng minh cho người La-mã, cũng như cho bạn và tôi, biết rằng cả nhân loại đều bị định tội (is condemned) trước Chúa bởi vì cả nhân loại đều phạm tội (has sinned) và xứng đáng bị định tội (condemnation). Nếu không nhờ ân điển của Chúa, chúng ta tất cả đều sẽ bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Hãy đọc kỹ Rô-ma 3:9-20.
Bạn sẽ không bao giờ nhập tịch Nước Trời nếu bạn vẫn tự cho mình là công bình. Cả thế giới, chẳng có một người công bình nào hết, “dẫu một người cũng không.” Hãy luôn nhớ điều nầy.

Câu hỏi thứ ba mươi mốt: Một nguyên tắc không thể thiếu trong khi tìm kiếm Nước Trời là tìm kiếm sự công bình của Đức Chúa Trời. Bạn đã biết gì về sự công bình của Đức Chúa Trời chưa?
Sách Rô-ma giải thích rõ về sự công bình của Đức Chúa Trời khi Ngài tuyên bố một tội nhân ăn năn tội trở lại cùng Chúa và đặt đức tin trong Chúa Giê-su Christ là công bình, không căn cứ trên nổ lực của người đó nhưng căn cứ trên sự hy sinh của chính Chúa Giê-su. Hãy bắt đầu đọc và suy nghĩ đến Rô-ma 1: 16-17.
“Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu, vì là quyền phép
của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc; vì trong Tin lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.”

Mục sư Hue Nguyen biên soạn.

Bài trước:

https://huongdionline.com/2020/10/08/thi-quoc-tich-nuoc-troi/

Có thể bạn quan tâm