Trang chủ Sứ điệp mỗi ngày Bạn Không Cần Một Ai Đó Chấp Nhận Để Được Hạnh Phúc

Bạn Không Cần Một Ai Đó Chấp Nhận Để Được Hạnh Phúc

bởi admin

“Song có hề gì! Dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ, hoặc thật thà, Đấng Christ cũng được rao truyền; ấy vì đó tôi đang mừng rỡ, và sẽ còn mừng rỡ nữa.” (Phi-líp 1:18 BTT)

Bạn có thể hạnh phúc về bất kể điều gì xảy ra trong cuộc sống của bạn nếu bạn không cho phép người khác kiểm soát cách sống của bạn.

Trong Phi-líp 1:15-17, Phao-lô nói về bốn loại người đã ảnh hưởng đến chức vụ của ông khi ông ở tù tại Rô-ma.  Có một số người ông coi là bạn đồng lao và có những người đã khuyến khích ông trong chức vụ của mình.  Một số người khác đã chỉ trích, tranh cạnh hoặc âm mưu chống lại chức vụ của ông.

“Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền.  Những người nầy làm bởi lòng yêu mến, biết rằng: tôi được lập lên để binh vực đạo Tin Lành. Còn những người kia, vì ý phe đãng xui giục, có lòng rao truyền Đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi.” (Phi-líp 1:15-17 BTT)

Có vài điều cướp đi hạnh phúc của bạn nhanh hơn là bị chỉ trích hoặc cảm thấy những người khác đang chống lại bạn.  Tại sao?  Bởi vì tất cả chúng ta đều muốn được yêu thương.  Chúng ta đều muốn được chấp nhận.  Chúng ta đều muốn mọi người yêu thích mình.

Tuy nhiên sứ đồ Phao-lô viết trong sách Phi-líp 1:18 “Song có hề gì! Dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ, hoặc thật thà, Đấng Christ cũng được rao truyền; ấy vì đó tôi đang mừng rỡ, và sẽ còn mừng rỡ nữa.”

Bạn không cần ai chấp nhận để bạn được hạnh phúc

Bạn hạnh phúc như bạn chọn để được hạnh phúc!  Nếu những người khác không hài lòng với bạn, đó là lựa chọn của họ.  Nếu bây giờ bạn đã không được sự chấp thuận của một ai đó, thì có lẽ bạn sẽ không bao giờ nhận được điều đó.  Và bạn sẽ khốn đốn hơn nếu bạn cố gắng sống để được sự chấp thuận của người khác.

Sau đó, sứ đồ Phao-lô giải thích trong các câu 29 và 30 tại sao bạn có thể hạnh phúc bất luận điều gì: “Ngài nhân Đấng Christ, ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi.” (BTT)

Sứ đồ Phao-lô nói rằng sự chịu đựng là một đặc ân khi bạn làm điều đúng bởi vì bạn sẽ trở nên giống Chúa Jesus khi người ta đóng đinh bạn vào thập tự giá và tìm cách hại bạn.

Bạn có thể hạnh phúc bất kể điều gì xảy đến nếu bạn nhìn mọi vấn đề theo cách nhìn của Chúa, và không bao giờ để những gì người khác nói hoặc làm gì để kiểm soát hạnh phúc của bạn.

Thảo Luận

Bạn đang trông chờ ai chấp thuận bạn?  Tại sao bạn nghĩ rằng bạn cần người đó chấp thuận?

Tại sao lại chúng ta được sự tự do hơn trong sự chấp thuận của Chúa hơn là sự chấp thuận của một người khác?

Khi bạn cảm thấy bị tấn công hoặc chỉ trích nhiều nhất, Chúa làm việc trong bạn và qua bạn như thế nào?

Nguồn: Mục Sư Rick Warren

Mọi thư từ liên lạc hoặc góp ý xin gửi về [email protected]

Có thể bạn quan tâm