Trang chủ Tổng Hợp CÁCH LẬP KẾ HOẠCH CỦA NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO

CÁCH LẬP KẾ HOẠCH CỦA NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO

bởi admin

Mục sư Rick Warren
Soạn dịch: Mục sư Trần Thiện Đức

Trên đời này, gần như không có việc gì tự động đi đến thành công. Bạn cần một kế hoạch – một kế hoạch để xây dựng các mối liên hệ, một kế hoạch làm chứng về Chúa cho những người khác, kế hoạch đọc Kinh Thánh và kế hoạch cầu nguyện mỗi ngày. Gần như mọi việc trên đời đều cần một kế hoạch.
Những người lãnh đạo tài năng luôn biết lập kế hoạch. Họ luôn suy tính kỹ lưỡng mục tiêu cần đạt đến, và không phí thời giờ để lo lắng về thất bại. Những người lãnh đạo mục vụ hiệu quả bắt đầu bằng sự cầu nguyện rồi lập kế hoạch để thực hiện những gì Đức Chúa Trời muốn họ làm.
Vì sao việc lên kế hoạch lại quan trọng đối với chức vụ của bạn đến như vậy?
· Đức Chúa Trời lên kế hoạch. “Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con” (Giê-rê-mi 29:11).
· Đó là mạng lệnh của Chúa. “Everything should be done in a fitting and orderly way” (Proverbs 4:26 GNT) [“Mọi việc phải được thực hiện một cách phù hợp và có trật tự” (Châm Ngôn 4:26 GNT)].
· Lập kế hoạch chứng tỏ bạn là một quản gia trung tín. “Vậy, hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em, đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vì vậy, đừng trở nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa” (Eph 5:15-17).
Nê-hê-mi trong Kinh Thánh là một người lập kế hoạch bậc thầy và là tấm gương cho chúng ta noi theo trong việc lập kế hoạch cho chức vụ của mình. Ông có một thử thách rất lớn phía trước khi trở về Giê-ru-sa-lem để xây lại tường thành. Không thể giải quyết một việc lớn như vậy bằng sự bốc đồng.
Nê-hê-mi cho chúng ta sáu bài học về việc lập kế hoạch và tôi xin chia sẻ năm bài học ấy trong bài học hôm nay và tuần sau chúng ta sẽ học bài thứ sáu.

1. Suy Tính Kỹ Lưỡng
Nê-hê-mi 2:1 lưu ý rằng trước tiên Nê-hê-mi đã trình tấu với đức vua về việc xây dựng lại tường thành “vào tháng Ni-san,” tức là bốn tháng sau khi Đức Chúa Trời đặt để trong lòng ông gánh nặng về công tác này. Nê-hê-mi đã làm gì trong suốt bốn tháng đó? Ông cầu nguyện và lên kế hoạch. Khi đức vua hỏi Nê-hê-mi rằng ông muốn xin điều gì, ông đã không ngần ngại.
Howard Hendricks đã nói, “Không có việc gì thích hợp hơn là suy nghĩ thật nghiêm túc và cũng không có việc gì cần thiết hơn.” Những người lãnh đạo luôn dành thời gian để suy nghĩ.

2. Chuẩn Bị Chờ Thời Cơ
Khi cơ hội đến, chúng ta phải sẵn sàng đón lấy. Cuộc đời này có đầy những cơ hội và xung quanh chúng ta có rất nhiều những cơ hội bị bỏ lỡ. Thông thường, chúng ta không sẵn sàng để đón lấy những cơ hội ấy.
Nê-hê-mi đã sẵn sàng. Ông đã cầu nguyện xin Chúa cho một cơ hội để trình bày ý kiến của mình với vua – và cuối cùng cơ hội ấy đã đến. Nê-hê-mi thừa nhận rằng ông sợ hãi nhưng ông đã nắm lấy cơ hội Chúa đem đến cho mình. Những người lãnh đạo luôn tiến lên phía trước bất chấp nỗi sợ hãi.

3. Thiết lập một mục tiêu.
Rồi Nê-hê-mi đệ trình lên vua một mục tiêu cụ thể. “Tôi tâu với vua: “Nếu vua hài lòng và nếu đầy tớ vua được ơn trước mặt vua, xin sai phái tôi về Giu-đa, đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi để xây cất nó lại” (Nê-hê-mi 2:5).
Bạn cần một mục tiêu. Nếu không nhắm vào một mục đích nào cả, bạn sẽ không đạt được mục tiêu nào. Khi thiết lập mục tiêu, hãy tự đặt cho mình ba câu hỏi sau: Tôi muốn trở thành người thế nào? Tôi muốn làm gì? Tôi muốn đạt được điều gì?
Tôi khích lệ bạn hãy đặt những mục tiêu to lớn – lớn đến nỗi phải nhờ Chúa giúp sức bạn mới đạt được! Những kế hoạch lớn lao luôn làm vinh hiển danh Chúa.
Nê-hê-mi là một tấm gương vĩ đại về việc này. Ông chưa từng xây một bức tường nào (hay xây dựng bất cứ công trình nào) khi ông đến Giê-ru-sa-lem để xây tường thành, nhưng ông đã giao phó cho Đức Chúa Trời mục tiêu táo bạo này.

4. Đặt một hạn định
Trong Nê-hê-mi 2:6, Nê-hê-mi đã đặt một hạn định. Đức vua hỏi, “Ngươi định đi bao lâu? Khi nào ngươi quay lại?” Nê-hê-mi đã đưa ra một thời hạn cụ thể.
Một mục tiêu cần một hạn định. Một mục tiêu không có hạn định không phải là mục tiêu gì cả.

5. Thấy Trước những nan đề
Nê-hê-mi đã xin phép vua. Trong 2:7, ông xin sự bảo vệ – một lá thư ông có thể mang theo để được an toàn trên đường đi. Nê-hê-mi phải đi một chuyến hành trình dài khoảng 800 đến 1000 dặm, qua một vài tỉnh thành. Vào thời đó người ta không thể tự do đi lại. Họ phải thực hiện những thủ tục thích hợp. Nê-hê-mi nhận biết nan đề tiềm tàng này và hoạch định trước một giải pháp.
Khi bắt đầu thực hiện các mục tiêu của mình, hãy cố gắng xác định những trở ngại tiềm ẩn có thể cản trở bạn. Những người quản lý tập trung giải quyết những nan đề của hiện tại, còn người lãnh đạo tập trung giải quyết những nan đề của ngày hôm sau. Cả hai đều là những vai trò thiết yếu trong bất kỳ một tổ chức, gia đình, công ty hay hội thánh nào, nhưng không nhất thiết phải giống nhau. Những người quản lý phải tập trung vào những chi tiết hằng ngày. Những người lãnh đạo thấy trước những nan đề không ai nghĩ đến. Rồi họ vạch ra phương án để vượt qua những nan đề ấy trước khi chúng xuất hiện.
Trên đây là năm bước để lập kế hoạch hiệu quả. Chúng ta sẽ bàn đến bước thứ sáu vào tuần sau.
+++++++++++
August 11, 2020
How Ministry Leaders Plan (Part One)
By Rick Warren
Few things in life happen spontaneously. You need a plan—a plan for building relationships, for witnessing to others, for reading the Bible, and for praying each day. Almost everything in life needs a plan.
Good leaders are planners. They always think through where they’re headed, and they don’t waste time worrying about failure. Effective ministry leaders start with prayer, and then they plan what God wants them to accomplish.
Why is planning so important for your ministry?
• God does it. “‘For I know the plans I have for you,’ says the Lord” (Jeremiah 29:11 NLT).
• God commands it. “Everything should be done in a fitting and orderly way” (Proverbs 4:26 GNT).
• Planning shows good stewardship. “Live life, then with a due sense of responsibility, not as men who do not know the meaning of life but as those who do. Make the best use of your time. Don’t be vague but grasp firmly what you know to be the will of the Lord” (Ephesians 5:15-17 PHILLIPS).
Nehemiah was a master planner and gave us a biblical model for how to do so in our ministries. He had an enormous challenge ahead of him when he returned to Jerusalem to rebuild the city walls. It’s impossible to tackle something that big on a whim.
Nehemiah teaches us six specific lessons about planning. I’ll share the first five lessons in this article and the sixth next week.
Think it through.
Nehemiah 2:1 notes that Nehemiah first talked to the king about rebuilding the wall “in the month of Nissan,” which was four months after God began burdening him about the work. What had Nehemiah been doing during those four months? He prayed, and he planned. When the king asked Nehemiah what he wanted, he didn’t hesitate.
Howard Hendricks said, “Nothing is more profitable than serious thinking, and nothing is more demanding.” Leaders make time for think time.
Prepare for opportunities.
When opportunity knocks, we must be ready to open the door. Life is full of opportunities. There are overlooked opportunities all around us. Often, we’re not ready for them.
Nehemiah was ready. He had been praying for an opportunity to present his idea to the king—and he finally got it. Nehemiah admitted he was scared, but he took the opportunity God put in front of him. Leaders move ahead despite their fears.
Establish a goal.
Then Nehemiah shares a specific goal with the king. “I replied, ‘If it please the king, and if you are pleased with me, your servant, send me to Judah to rebuild the city where my ancestors are buried’” (Nehemiah 2:5).
You need a target. If you aim at nothing, you’ll hit it. Ask yourself three questions as you set the goal: What do I want to be? What do I want to do? What do I want to have?
I encourage you also to set big goals—so big that God must bail you out! Big plans honor God.
Nehemiah was a great example of this. He had never built a wall (or anything else) when he went to Jerusalem to build the wall, but he trusted God for this audacious goal.
Set a deadline.
In Nehemiah 2:6, Nehemiah set a deadline. The king asked, “How long will you be gone? When will you return?” Nehemiah establishes a specific timeline.
A goal needs a deadline. A goal without a deadline isn’t a goal.
Anticipate the problems.
Nehemiah had already asked the king for permission. In 2:7, he asked for protection—a letter he could take with him to provide safe conduct along the way. Nehemiah’s 800- to 1000-mile journey went through quite a few provinces. People didn’t travel freely in those days. They had to go through proper procedures. Nehemiah recognized this potential problem and planned for a solution.
As you set out to tackle your goals, make the effort to define what could potentially hold you back. Managers focus on solving today’s problems, leaders focus on solving tomorrow’s problems. Both are essential roles for any organization, family, business, or church, but they are not necessarily the same. Managers must focus on the day-to-day details. Leaders anticipate problems nobody else thinks about. Then they figure out a way to overcome the problems before they arrive.
Those are the first five steps of great planning. We’ll tackle number six next week.

Có thể bạn quan tâm