Trang chủ Tổng Hợp Cảnh Giác Với Tà Giáo

Cảnh Giác Với Tà Giáo

bởi admin

Định nghĩa tà giáo là gì?

Trả lời: Khi chúng ta nghe thấy từ “Tà Giáo”, chúng ta thường nghĩ về một nhóm thờ lạy Sa-tan, dâng thú vật làm tế lễ, hoặc tham gia vào các việc ác, kỳ quái, và thực hiện những nghi thức ngoại giáo. Tuy nhiên, trong thực tế, hầu hết các tà giáo hiếm khi làm những điều đó. Theo nghĩa rộng nhất của từ này thì tà giáo là tôn giáo với những phong tục và nghi thức nhất định.

Nhưng, thường thì tự này được định nghĩa thu hẹp hơn, nó chỉ về một hệ phái phi chính thống của một tôn giáo mà giáo lý của nó đã bị sai lệch. Theo định nghĩa của Cơ Đốc giáo về một tà giáo, thì nó có nghĩa là “một nhóm tôn giáo từ chối một hoặc nhiều nguyên tắc cơ bản của sự thật trong Kinh Thánh.” Nói cách đơn giản, tà giáo là một nhóm dạy những điều khiến không nhận được cứu rỗi nếu tin vào đó. Một nhóm được cho là tà giáo nếu nó tuyên bố mình là thành viên của các tôn giáo, nhưng từ chối những lẽ thật thiết yếu của tôn giáo đó. Tà giáo Cơ Đốc giáo là một nhóm mà phủ nhận một hoặc nhiều điều về lẽ thật căn bản của Cơ Đốc giáo, trong khi họ vẫn tự xưng là Cơ Đốc nhân.

Hai giáo lý phổ biến nhất mà tà giáo dạy là Chúa Giê-xu không phải Đức Chúa Trời và ơn cứu rỗi không phải là bởi đức tin mà thôi. Sự từ chối thần tánh của Đấng Christ dẫn đến hệ quả là sự chết của Chúa Giê-xu không có đủ để đền tội thay cho tất cả tội lỗi của chúng ta. Sự từ chối ơn cứu rỗi duy nhất bởi đức tin dẫn đến hậu quả sự cứu rỗi phải được thực hiện bằng các công đức riêng của chúng ta. Các sứ đồ đã phải đối phó với những tà giáo này vào thời kỳ đầu tiên của Hội thánh: ví dụ, ông Giăng trình bày về những giáo huấn của Ngộ Giáo (Gnosticism) trong 1 Giăng 4:1-3. Bài thử để xem giáo lý có đúng với Kinh Thánh không là, “Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thân xác”(câu 2) – nó hoàn toàn tương phản với tà giáo Ngộ giáo (2 Giăng 1:7).

Hai tà giáo nổi tiếng nhất của tà giáo là Chứng Nhân Giê-hô-va và Mặc-môn. Cả hai nhóm đều tự xưng mình là Cơ Đốc giáo, nhưng cả hai đều chối bỏ thần tánh của Đấng Christ và sự cứu rỗi duy nhất bởi đức tin. Chứng Nhân Giê-hô-va và Mặc-môn tin nhiều điều tương tự với những gì Kinh Thánh dạy. Tuy nhiên, thực tế là họ phủ nhận thần tánh của Đấng Christ và rao giảng một sự cứu rỗi bởi công đức riêng xếp họ vào hạng mục tà giáo. Nhiều thành viên của Chứng Nhân Giê-hô-va, Mặc-môn và các thành viên của tà gió khác là những người tốt và thực lòng tin rằng họ nắm giữ lẽ thật. Như những Cơ Đốc nhân, chúng ta hy vọng và cầu nguyện là những người tham gia trong những tà giáo đó sẽ nhìn thấy sự giả dối và và đến gần với lẽ thật về cứu rỗi qua duy chỉ đức tin vào Chúa Giê-xu Christ.

https://www.gotquestions.org/

English 

“What is the definition of a cult?”

Answer: When people hear the word cult, they often think of a group that worships Satan, sacrifices animals, or takes part in evil, bizarre, and pagan rituals. However, in reality, a cult rarely involves such things. In fact, a cult, in the broadest sense of the word, is simply a religious system with particular rites and customs.

Usually, though, a cult is more narrowly defined, and the word refers to an unorthodox sect whose members distort the original doctrines of the religion. In a Christian context, the definition of a cult is, specifically, “a religious group that denies one or more of the fundamentals of biblical truth.” A cult is a group that teaches doctrines that, if believed, will cause a person to remain unsaved. A cult claims to be part of a religion, yet it denies essential truth(s) of that religion. Therefore, a Christian cult will deny one or more of the fundamental truths of Christianity while still claiming to be Christian.

The two most common teachings of Christian cults are that Jesus was not God and that salvation is not by faith alone. A denial of the deity of Christ results in the view that Jesus’ death was insufficient to pay for our sins. A denial of salvation by faith alone results in the teaching that salvation is achieved by our own works. The apostles dealt with cults in the early years of the church: for example, John addresses the teaching of Gnosticism in 1 John 4:1–3. John’s litmus test for godly doctrine was “Jesus Christ has come in the flesh” (verse 2)—a direct contradiction of the Gnostic heresy (cf. 2 John 1:7).

The two most well-known examples of cults today are the Jehovah’s Witnesses and Mormons. Both groups claim to be Christian, yet both deny the deity of Christ and salvation by faith alone. Jehovah’s Witnesses and Mormons believe many things that are in agreement with or similar to what the Bible teaches. However, the fact that they deny the deity of Christ and preach a salvation by works qualifies them as cults. Many Jehovah’s Witnesses, Mormons, and members of other cults are moral people who genuinely believe they hold the truth. As Christians, our hope and prayer must be that many people involved in cults will see through the lies and will be drawn to the truth of salvation through faith in Jesus Christ alone.

Có thể bạn quan tâm