Trang chủ Bài giảng Danh Chúa Là Giê-hô-va Di-rê

Danh Chúa Là Giê-hô-va Di-rê

bởi admin

Sáng. 22 chép:

Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây.(a) 2 Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho.(b)

3 Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Y-sác,cùng đi; người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy.

4 Qua đến ngày thứ ba, Áp-ra-ham nhướng mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa, 5 thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng: Hãy ở lại đây với con lừa; ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai ngươi. 6 Áp-ra-ham lấy củi về của lễ thiêu, chất trên Y-sác,con mình; rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi.

7 Y-sác bèn nói cùng Áp-ra-ham, cha mình, rằng: Hỡi cha! Người đáp: Con ơi! Cha đây. Y-sác nói: Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu? 8 Áp-ra-ham rằng: Con ơi! Chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu; rồi cả hai cha con cứ đồng đi.

9 Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy; tại đó, Áp-ra-ham lập bàn thờ,chất củi lên, trói Y-sác con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ.(c) 10 Áp-ra-ham bèn giơ tay ra cầm lấy dao đặng giết con mình. 11 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Áp-ra-ham, Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. 12 Thiên sứ phán rằng: Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi. 13 Áp-ra-ham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. 14 Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê.(d) Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.

Tại sao Chúa ra lệnh Áp-ra-ham hiến tế Y-sác?
 Some time later God tested Abraham. He said to him, “Abraham!” “Here I am,” he replied. . Then God said, “Take your son, your only son, whom you love—Isaac— .
test: thực hiện các biện pháp để kiểm tra chất lượng, hiệu suất hoặc độ tin cậy của (một cái gì đó), đặc biệt là trước khi đưa nó vào sử dụng.

Áp-bra-ham đã luôn vâng lệnh Chúa trên bước đường ông đi với Ngài, tuy nhiên không một thử thách nào nặng nề hơn thử thách trong Sáng thế ký 22. Chúa ra lệnh cho ông, ““Hãy bắt con trai ngươi, tức I-sác con một ngươi, đứa con ngươi yêu quý, đi đến xứ Mô-ri-a, rồi tại đó dâng nó làm của lễ thiêu trên một núi kia Ta sẽ chỉ cho” (Sáng thế ký 22:2). Đây là một yêu cầu rất khiến sửng sốt vì I-sác là con ông được Chúa hứa ban. Áp-bra-ham đã đáp lại Chúa thê nào? Bằng sự phục tùng tức thời; ngay trong sáng hôm sau, Áp-bra-ham khởi hành với hai đầy tớ, một con lừa và đứa con yêu quý của ông I-sác, cùng với củi để làm tế lễ thiêu. Sự vâng phục không chút thắc mắc với mạng lệnh gây hoang mang mà Chúa đưa cho ông chính là sự dâng lên cho Chúa vinh quang mà Ngài đáng được nhận và cũng là một ví dụ cho chúng ta về cách thức tôn vinh Chúa thế nào. Khi chúng ta vâng phục như Áp-bra-ham đã làm, tin tưởng vào kế hoạch của Chúa là điều tốt nhất, thì cũng chính là chúng ta đang đặt cao lên những đặc tính của Ngài và tán dương Ngài. Sự vâng phục của Áp-bra-ham khi đối diện mệnh lệnh khó khăn này là sự ngợi khen cho tình yêu thương tể trị, sự đáng tin của Ngài, và sự nhân từ của Ngài, và đây cũng là một ví dụ để chúng ta noi theo. Đức tin trong Chúa của ông đã đặt Áp-bra-ham vào danh sách các vị anh hùng đức tin trong Hê-bơ-rơ 11.

Chúa dùng đức tin của Áp-ra-ham làm một ví dụ cho tất cả những ai đến sau ông như cứu cánh duy nhất của sự cứu chuộc. Sáng thế ký 15:6 nói, “Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, nên Ngài kể ông là người công chính”. Lẽ thật này là nền tảng cho đức tin của Cơ đốc nhân, như được nhắc lại trong Rô-man 4:3 và Gia-cơ 2:23. Sự công chính được tính cho Áp-bra-ham cũng chính là sự công chính được tính cho chúng ta khi chúng ta nhận lãnh qua đức tin của lễ chuộc mà Chúa dành cho tội lỗi của chúng ta – chính Chúa Giê-xu Christ. “Vì cớ chúng ta, Ðức Chúa Trời đã khiến Ðấng không biết tội lỗi thành người có tội, để nhờ ở trong Ngài, chúng ta trở nên những người công chính trước mặt Ðức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:21).

Câu chuyện về Áp-bra-ham dâng Y-sác là nền tảng để Tân ước giảng dạy về sự chuộc tội, sự phó dâng  của Chúa Giê-xu trên thập tự giá cho tội lỗi loài người. Chúa Giê-xu nói sau Áp-ra-ham nhiều thế kỷ: “Cha các ngươi là Áp-ra-ham đã nức lòng nhìn thấy ngày của ta; người đã thấy rồi, và mừng rỡ” (Giăng 8:56). Sau đây là những sự tương ứng/so sánh giữa hai phần Thánh Kinh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.“Hãy bắt con trai ngươi, tức I-sác con một ngươi” (câu 2);

 

 

 

 

 

2.đến xứ Mô-ri-a, rồi tại đó dâng nó làm tế lễ …” (câu 2)

 

 

3.dâng nó làm của lễ thiêu” (câu 2);

 

 

 

 

4. Áp-ra-ham lấy củi dùng cho của lễ thiêu chất trên vai I-sác” (câu 6)

 

5. nhưng chiên con đâu để làm của lễ thiêu?” (câu 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.“Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài…” (Giăng 3:16).

 

 

 

 

 

 

 

2.nơi này được tin là khu vực thành Giê-ru-sa-lem được xây sau này, nơi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên tường thành (Hê-bơ-rơ 13:12).

 

3. Christ đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh” (1 Cô-rinh-tô 15:3)

 

 

 

 

 

4. Chúa Giê-xu, “vác thập tự giá mình đi ra…” (Giăng 19:17)

 

5. Giăng nói, “Kìa, Chiên Con của Ðức Chúa Trời, Ðấng cất đi tội lỗi của thế gian!” (Giăng 1:29).

 

 

 

 

 

I-sác, người con, phục tùng theo cha mình để trở thành vật hiến tế (câu 9); Chúa Giê-xu cầu nguyện, “Lạy Cha của con, nếu có thể được, xin cho chén nầy qua khỏi con; nhưng không theo ý con mà theo ý Cha” (Ma-thi-ơ 26:39).

“Bởi đức tin Áp-ra-ham, khi bị thử thách, đã đem dâng I-sác, tức người đã nhận được những lời hứa đem dâng đứa con một của mình. Về đứa con đó Ðức Chúa Trời đã phán với ông, “I-sác sẽ là người sinh ra dòng dõi mang tên ngươi.” Ông đã nghĩ rằng Ðức Chúa Trời có quyền làm cho người chết sống lại; nói theo nghĩa bóng, ông đã nhận lại con mình.” (Hê-bơ-rơ 11:17-19); Giê su, “Ngài đã được chôn, đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh” (1 Cô-rinh-tô 15:4).

English


Hầu hết mọi người đều học bài học này: Áp-ra-ham yêu Chúa đến nỗi ông sẵn sàng dâng điều quý giá nhất ông có là Y-sác. Nhưng họ vẫn thấy hơi sợ khi ông sẵn sàng giết con trai mình, và thiêu rụi thân thể cậu. Nhưng hãy nhớ là Y-sác không bị hề bị nguy hiểm dù Áp-ra-ham có làm gì. Nếu Áp-ra-ham từ chối dâng con mình thì Y-sác sẽ sống, nhưng như vậy thì ông không còn là tổ phụ đức tin nữa. Kể cả nếu Áp-ra-ham sẵn lòng dâng con mình thì Chúa vẫn đảm bảo là Y-sác sẽ sống.

Và chúng ta học được một bài học khác: “Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách: người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình, là về con đó mà Đức Chúa Trời có phán rằng: Ấy bởi trong Y-sác mà ngươi sẽ có một dòng dõi lấy tên ngươi mà kêu. Người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại; cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình” (Hê-bơ-rơ 11:17-19). Áp-ra-ham tin rằng Chúa có thể khiến Y-sác sống lại sau khi bị dao tổn thương – ngay cả sau khi thân thể của cậu đã bị thiêu thành tro bụi.

Chúa đang thử Áp-ra-ham. Có thể nghĩ rằng Ngài muốn biết Áp-ra-ham có yêu Ngài hơn con mình. Nhưng Chúa đã biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Chúa biết mọi điều. Ngài thử Áp-ra-ham để chỉ cho hàng triệu tín hữu đến từ nhiều thế hệ thấy tấm lòng ông. Chúa thử Áp-ra-ham để dạy chúng ta hôm nay một bài học đáng giá! Áp-ra-ham đã có tình yêu lớn lao cho Chúa  đức tin lớn trong Chúa.

ÁP DỤNG

  • sau khi Áp-ra-ham vượt qua bài tập trắc nghiệm của Chúa – ông đã trải nghiệm/biết   Chúa là Giê-hô-va Di-rê.
  • khi chúng ta vâng lời Chúa,dâng điều quí nhất cho Ngài (điều/cái mà chúng ta trân quí nhất: người phối ngẫu,con cái, tiền của, sự nghiệp…khi ấy chúng ta sẽ biết Chúa là Gie ho va di rê. Ngài là Đấng dự bị mọi nhu cầu.
  • KT:
  •  Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ. Phi-lip 4:19
  • Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? Romans 8:32 
  • anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Áp-ra-ham. Ga-la-ti 3:7
  • minh họaFacebook iconngười phụ nữ,vị mục sư và thi thiên 23Twitter iconPinterest iconEmail icon

 

Có thể bạn quan tâm