Trang chủ Biên dịch Đào Tạo Môn Đồ – Chương 1: Bạn có phải là môn đồ của Chúa?

Đào Tạo Môn Đồ – Chương 1: Bạn có phải là môn đồ của Chúa?

bởi

Đào Tạo Môn Đồ
Tác giả: Greg Laurie Chương Một

Bạn Có Phải là Môn Đồ của Chúa? Ngài vừa đi qua thấy Lê-vi, con A-phê, đang ngồi tại sở thâu thuế, thì phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người đứng dậy theo Ngài. (Mác 2:14)

Cuộc đời Cơ đốc nhân là cuộc đời tuyệt vời nhất. Từng sống ở cả hai bên, tôi có thể chẳng ngần ngại mà nói rằng đó là cách sống tốt hơn. Không cần phải so sánh. Thực sự, như Kinh Thánh nói, chuyển “từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời” (Công vụ 26:18). Tôi không được lớn lên với lời cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, hay đi đến Hội Thánh. Tôi lại rất trải đời và luôn tìm kiếm điều gì đó và chính kinh nghiệm này dẫn dắt tôi đến mối quan hệ với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-su.

Có thể bạn quan tâm