Trang chủ Biên dịch Đào Tạo Môn Đồ – Chương 6: Đào Tạo Môn Đồ và Hội Thánh

Đào Tạo Môn Đồ – Chương 6: Đào Tạo Môn Đồ và Hội Thánh

bởi admin

Đào Tạo Môn Đồ
Tác giả: Greg Laurie

Chương Sáu
Đào Tạo Môn Đồ và Hội Thánh

Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh. (Công vụ 2:47)

Đến chương này, chúng ta đã thấy hai yếu tố quan trọng cho môn đồ Chúa Giê-su tăng trưởng: học Kinh Thánh và cầu nguyện.

Yếu tố thứ ba liên hệ đến Hội Thánh trong cuộc đời người môn đồ. Tôi không thể giảm đi tầm quan trọng của sự thông công và tham gia Hội Thánh thường xuyên. Khi chúng ta đến với Hội Thánh và có vị trí trong đó, chúng ta có nghĩa vụ trao cho người khác những gì Chúa trao cho chúng ta. Mỗi Cơ đốc nhân có một vị trí quan trọng trong thân thể Đấng Christ, và Chúa trao ân tứ đặc biệt cho mỗi người.

Tuy nhiên, tôi không nhấn mạnh về những gì tín hữu nhận được ở nhà thờ, nhưng là những gì họ có thể đóng góp. Kinh Thánh bảo chúng ta “ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10:24-25).

Hội Thánh không chỉ là nơi chúng ta được dạy dỗ Lời Chúa và thờ phượng Ngài; đó cũng là nơi chúng ta đến để được trang bị để phục vụ.

Một Hội Thánh khoẻ mạnh sẽ có nhiều môn đồ không chỉ khao khát nhận, mà còn ban ra. Thay vì có thái độ, “Chúc phước tôi; làm gì đó cho tôi,” họ sẽ muốn giúp đỡ người khác. Họ muốn theo tấm gương của Chúa Giê-su, Đấng đến không phải để được hầu việc, mà là để hầu việc (xem Ma-thi-ơ 20:28; Mác 10:45). …

Có thể bạn quan tâm