Trang chủ Sứ điệp mỗi ngày Điều Gì Quan Trọng Nhất?

Điều Gì Quan Trọng Nhất?

bởi admin

“What comes into our minds when we think about God is the most important thing about us.” A. W. Tozer

Điều gì xuất hiện trong tâm trí  khi chúng ta nghĩ về Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất cho chúng ta.

A. W. Tozer viết thêm:

“Lịch sử của nhân loại có lẽ sẽ cho thấy rằng không có người nào từng vượt lên trên tôn giáo của họ, và lịch sử tâm linh của con người sẽ chứng minh một cách tích cực rằng chưa có tôn giáo nào vĩ đại hơn ý tưởng của nó về Chúa.”

Còn C.S. Lewis viết:

“Chúng ta nghĩ về Chúa như thế nào không có gì quan trọng ngoại trừ nó liên quan đến cách Ngài nghĩ về chúng ta. Cách Chúa nghĩ về chúng ta không chỉ quan trọng hơn, mà còn rất quan trọng.”

Người Việt nghĩ gì về  Ông Trời?  Câu trả lời có thể tìm thấy trong kho tàng ca dao, tục ngữ của Việt Nam về chủ đề ông Trời. Có thể đọc tham khảo một bài viết ở đây:

“Ông Trời” trong Văn Hóa Việt Nam

Bạn nghĩ gì về Đức Chúa Trời?

Bất luận bạn nghĩ như thế nào về Đức Chúa Trời  – điều này không làm cho Ngài trở nên giống như cách bạn nghĩ. Muốn suy nghĩ thấu đáo về TRỜI/CHÚA TRỜI/ÔNG TRỜI  bạn không thể bỏ qua một quyển sách bày tỏ về Ngài: Kinh Thánh.
Một câu hỏi khác: TRỜI nghĩ gì về bạn? Muốn biết suy nghĩ của TRỜI, chúng ta phải đọc Lời của Ngài.

Kinh Thánh sẽ làm thay đổi bạn, thay đổi nhận thức của chúng ta về TRỜI. “Kinh Thánh là tài sản quí giá nhất của loài người.”

Tài Sản Quí Giá Nhất Của Loài Người

TÔI ĐỌC KINH  THÁNH ĐỂ BIẾT Ý MUỐN  CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI DÀNH CHO TÔI, VÀ TÔI ĐẦU PHỤC Ý MUỐN NGÀI.

Tường Vi

Có thể bạn quan tâm