Trang chủ Tổng Hợp Hãy Ngợi Khen Chúa

Hãy Ngợi Khen Chúa

bởi admin

1 Ha-lê-lu-gia!

Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!

2 Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va;

Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.

3 Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa,

Cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ.

4 Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình;

Trong chánh ngày đó các mưu mô nó liền mất đi.

5 Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình,

Để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình!

6 Ngài là Đấng dựng nên trời đất,

Biển, và mọi vật ở trong đó;

Ngài giữ lòng thành thực đời đời,(x)

7 Đoán xét công bình cho kẻ bị hà hiếp,

Và ban bánh cho người đói.

Đức Giê-hô-va giải phóng người bị tù;

Thi. 146

Có thể bạn quan tâm