Trang chủ Tổng Hợp Khi Con Cái Không Đi Theo Cha Mẹ?

Khi Con Cái Không Đi Theo Cha Mẹ?

bởi admin
Chúng ta có vẻ ngạc nhiên khi con trẻ không noi theo tấm gương tin kính Chúa của cha mẹ. Tương tự, chúng ta cũng không nghĩ rằng một người tận hiến sâu sắc với Chúa lại bước ra từ một gia đình không có sự hiện diện của đức tin. Ở thế hệ nào cũng vậy, mỗi người đều có sự chọn lựa của riêng mình.
Sa-mu-ên là một người vĩ đại của Đức Chúa Trời, ông đã ủy thác cho hai con trai của mình là Giô-ên và A-bi-gia làm lãnh đạo toàn dân Y-sơ-ra-ên (1Sam 8:1-2) . Tuy nhiên, không giống như cha của mình, họ rất hư hỏng và “chạy theo lợi lộc, nhận hối lộ, và làm sai lệch công lý” (câu 3). Nhiều năm sau đó, chúng ta lại thấy Hê-man, con trai của Giô-ên, được chỉ định lo việc ca hát trong đền thờ của Đức Giê-hô-va (1 Sử ký 6:31-33). Hê-man – cháu nội của Sa-mu-ên, cùng với A-sáp –là cánh tay phải của ông và đồng thời cũng là tác giả của nhiều bài thi thiên, đã cùng nhau phục vụ Đức Chúa Trời thông qua việc ca hát ngợi khen Ngài (1Sử 15:16-17).
Mặc dù một người có vẻ thờ ơ với niềm tin mà cha mẹ họ xem là rất quý giá, thì Đức Chúa Trời vẫn hành động. Mọi thứ về sau đều có thể thay đổi, và hạt giống của niềm tin sẽ nảy mầm, đơm hoa kết trái vào thế hệ kế tiếp.
Dù hoàn cảnh gia đình có như thế nào đi nữa, chúng ta biết rằng “Đức Chúa Trời là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời”.
Sự thành tín của Đức Chúa Trời trải trên mọi thế hệ.

🙂

KINH THÁNH NÓI GÌ?
Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi,
Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. (Thi 100:5)
1 Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va,
Đi trong đường lối Ngài!
2 Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình,
Được phước, may mắn.
3 Vợ ngươi ở trong nhà ngươi
Sẽ như cây nho thạnh mậu;
Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi
Khác nào những chồi ô-li-ve.
4 Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va
Sẽ được phước là như vậy.
5 Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi;
Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem.
6 Nguyện ngươi được thấy con cháu mình!
Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!
(Thi 128)
CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Jesus, xin Lời Ngài trong Thi Thiên 100:5 và 128 được ứng nghiệm trong gia đình con. Sáng nay con tiếp nhận những lời hứa từ Ngài với sự tin cậy, tín thác vào Chúa thành tín đã hứa cùng chúng con. Trách nhiệm của chúng con là dạy dỗ con cái theo Lời Chúa, nhưng chúng con cũng biết rằng: có thể dẫn con nai đến suối nước nhưng không thể bắt ép nó uống nước. Vì vậy xin Chúa thương xót chúng con. Amen.

Có thể bạn quan tâm