Trang chủ Dưỡng Linh Không Gì Có Thể Phân Rẽ

Không Gì Có Thể Phân Rẽ

bởi admin
Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword?

Romans 8:35

When Pris’ father, a pastor, answered God’s call to pioneer a mission on a small island in Indonesia, Pris’ family found themselves living in a rundown shack once used to house animals. Pris remembers the family celebrating Christmas sitting on the floor and singing praises while rainwater dripped through the thatched roof. But her father reminded her, “Pris, just because we are poor doesn’t mean God doesn’t love us.”

Some may see a life blessed by God as one that’s filled with riches, health, and longevity. So in times of hardship, they may wonder if they’re still loved by Him. But in Romans 8:31–39, Paul reminds us that nothing can separate us from Jesus’ love—including trouble, hardship, persecution, and famine (v. 35). This is the foundation for a truly blessed life: God showed His love for us by sending His Son Jesus to die for our sins (v. 32). Christ rose from death and is now sitting “at the right hand” of the Father, interceding for us (v. 34).

In times of suffering, we can hold fast to the comforting truth that our life is rooted in what Christ has done for us. Nothing—“neither death nor life . . . nor anything else in all creation” (vv. 38–39)—can separate us from His love. Whatever our circumstance, whatever our hardship, may we be reminded that God is with us and that nothing can separate us from Him.

By:  Yohana Ang

 

 

Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo không? Rô-ma 8:35

Khi cha của Pris, vị mục sư đã đáp ứng tiếng gọi của Chúa để tiên phong truyền giáo trên một hòn đảo nhỏ của Indonesia, gia đình Pris phải sống trong túp lều xập xệ từng là chuồng gia súc. Pris nhớ lại cả gia đình ngồi trên sàn nhà kỷ niệm Lễ Giáng Sinh và hát thánh ca, trong khi nước mưa cứ nhỏ xuống qua mái lá. Nhưng cha cô nhắc nhở rằng: “Pris, chúng ta nghèo không có nghĩa là Chúa không yêu chúng ta”.

Có lẽ một số người xem đời sống được Chúa ban phước là đời sống đầy đủ của cải, sức khỏe và sống lâu. Vì thế trong nghịch cảnh, họ sẽ thắc mắc liệu Chúa có còn yêu họ nữa không. Nhưng trong Rô-ma 8:31-39, Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng không gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Chúa Jêsus – kể cả hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ và đói khát (c.35). Đây là nền tảng cho đời sống thực sự được phước: Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta bằng cách sai Con Ngài là Chúa Jêsus đến để chết thay cho tội lỗi chúng ta (c.32). Đấng Christ đã sống lại từ kẻ chết và giờ đây đang ngồi “bên hữu” Đức Chúa Cha, cầu thay cho chúng ta (c.34).

Trong những lúc khốn khó, chúng ta có thể nắm lấy lẽ thật đầy yên ủi rằng nền tảng của đời sống bắt nguồn từ những gì mà Đấng Christ đã làm. Không có điều gì – “dù sự chết, sự sống… hoặc một tạo vật nào” (c.38-39) – có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Ngài. Cho dù hoàn cảnh có ra sao, hoạn nạn có thế nào, nguyện chúng ta luôn nhớ rằng Chúa đang ở cùng và không gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi Ngài.

Làm thế nào bạn nhắc nhở chính mình rằng không gì có thể phân rẽ bạn khỏi tình yêu của Chúa Jêsus? Việc biết lẽ thật này thay đổi cách bạn đối diện với những thử thách trong đời sống ra sao?

Lạy Cha Thiên Thượng, xin mở mắt và mở lòng con để con hiểu hơn về tình yêu của Ngài và giúp con nhận ra tình yêu của Ngài là đủ cho đời sống con. Amen

 

https://odb.org/VN/2021/11/13/nothing-can-separate

Có thể bạn quan tâm