Trang chủ Sứ điệp mỗi ngày Mục Đích Của Đời Sống Tôi?

Mục Đích Của Đời Sống Tôi?

bởi admin

Mục đích thực sự của cuộc đời tôi là gì?
Kinh Thánh trả lời:
Giăng 17:1, 4, “Đức Chúa Giê-su phán như vậy, đoạn, ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến; xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha….Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm.”

Rô-ma 11:36, “Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng! A-men.”

Mục đích của cuộc đời chúng ta là tôn vinh (làm vinh hiển danh Chúa), vâng lời và ngợi khen Đức Chúa Trời.

Ma-thi-ơ 28:18-20, “Đức Chúa Giê-su đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Mục đích của đời sống chúng ta cũng là theo đuổi các mục vụ để hoàn thành đại mạng lệnh của Chúa – rao giảng tin lành của Chúa Giê-su cho người khác và xây dựng vương  quốc của Đức Chúa Trời. Đây là mục đích tổng quát.

Rô-ma 8:29, “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em.”

Mục đích của đời sống chúng ta là được biến đổi để trở nên giống với Đấng Christ càng hơn – điều này sửa soạn chúng ta cho sự vinh hiển đời đời.

Đức Chúa Trời có một mục đích đặc biệt cho tôi?
Thi thiên 57:2, “Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời Chí Cao,
Tức là Đức Chúa Trời làm thành mọi việc cho tôi.”

Đức Chúa Trời có một mục đích tổng quát  và một mục đích cụ thể cho mỗi chúng ta. Về phương diện tống quát, chúng ta được Đức Chúa Trời chọn để phản ánh tình yêu của Christ và gây ảnh hưởng tốt lên người khác. Cụ thể hơn, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta các ân tứ thuộc linh và muốn chúng ta sử dụng chúng để xây dựng thân thể Đấng Christ. Chúng ta càng hoàn thành mục đích tổng quát của Chúa dành cho, thì hiển nhiên mục đích cụ thể dành cho mỗi người sẽ trở nên rõ ràng.

Công vụ 20:24, “Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-su, để mà làm chứng về Tin lành của ơn Đức Chúa Trời.”

Đức Chúa Trời đã giao cho bạn công việc để làm trong một vai trò duy nhất mà Ngài tạo ra chỉ dành cho bạn. Một phần mục đích của Ngài đối với bạn là mang Tin mừng  cứu rỗi đến cho tất cả mọi người.

2 Ti-mô-thê 1:9, “Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-su Christ từ trước muôn đời vô cùng.”

Chúng ta được Chúa kêu gọi để sống một cuộc đời tin kính và bày tỏ ra tình yêu của Chúa Giê-su cho người khác.

Lời hứa của Đức Chúa Trời.
Rô-ma 12:2, “Đừng sao chép các hành vi và phong tục của thế giới này, nhưng hãy để Chúa biến đổi bạn thành một người mới bằng cách thay đổi nếp suy nghĩ của bạn. Sau đó, bạn sẽ học biết ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn, đó là ý muốn tốt đẹp và hoàn hảo.”  (dịch theo bản Kinh Thánh  NLT)

“Don’t copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God’s will for you, which is good and pleasing and perfect.” (New Living Translation. NLT)

Admin biên soạn

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm