Trang chủ Tổng Hợp Nhiều Người Việt Đang Lầm Tưởng

Nhiều Người Việt Đang Lầm Tưởng

bởi admin
Nhiều người Việt đang lầm tưởng
Tôi nghĩ đây là lý do quan trọng khiến nhiều người Việt chưa trở lại cùng Chúa. Chẳng hạn người Việt nghĩ rằng tin Chúa nghĩa là phải gia nhập một giáo phái như Công Giáo, như Tin Lành, như Báp-tít, như Ngũ Tuần. Hoặc là tôi và gia đình tôi đã có đạo Phật, đạo Khổng, đạo Cao Đài rồi, tôi không cần theo Đạo Chúa nữa. Đây là một hiểu lầm lớn, bạn đang bị lạc mất, bạn cần được Chúa đi tìm, bạn đang chết bạn cần được sống, bạn đang đi sai hướng để xuống địa ngục, bạn phải điều chỉnh hướng đi để lên thiên đàng. Bạn đang sống thù nghịch với Chúa khi đang quay lưng lại với Ngài, bạn đang thờ hình lạy tượng là điều Chúa ghét, bạn phải từ bỏ hình tượng để trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống, bạn cần ăn năn tội và mở rộng đời sống tiếp nhận ơn tha thứ của Chúa để được cứu rỗi, bạn phải có đức tin để biết chắc bạn có chỗ trên thiên đàng với Chúa khi bạn qua đời. Được cứu hay không được cứu là điều quan hệ nhất. Khi Chúa Giê-su chịu chết trên thập tự giá, Ngài được chôn và 3 ngày sau Ngài sống lại, rồi Ngài truyền lịnh cho các môn đồ nhanh chóng rao giảng tin lành, thì lúc bấy giờ, trong thế kỷ đầu tiên khi Hội Thánh mới thành lập, không ai nghe nói đến các giáo phái như Công Giáo, Tin Lành, Báp-tít hay Ngũ Tuần. Bạn chỉ nghe hai chữ tin lành, nghĩa là tin tức tốt lành. Ngày nay, bạn chỉ cần tin cậy một mình Chúa Giê-su để được cứu, sau đó bạn muốn gia nhập giáo phái nào là tùy theo sự lựa chọn và dẫn dắt của Chúa đối với bạn và gia đình bạn. Các giáo phái hay tôn giáo không cứu rỗi được bạn, các tôn giáo chỉ cố gắng dạy bạn những điều do người xưa chỉ dạy hoặc các giáo phải chỉ cố gắng dạy bạn giữ những điều Chúa truyền cho bạn mà thôi. Bạn cần biết chắc mình đã được cứu rỗi trước khi quá muộn. Lời Chúa không thay đổi. Chúa vẫn khẳng định: “Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời.” (1 Giăng 5:12-13)
Mục sư Nguyễn Văn Huệ

Có thể bạn quan tâm