Trang chủ Tổng Hợp Ơn Gây Dựng Nhà Chúa

Ơn Gây Dựng Nhà Chúa

bởi admin

Ngày mười hai tháng giêng, chúng ta ở sông A-ha-va khởi hành, đặng đi đến Giê-ru-sa-lem. Tay của Đức Chúa Trời chúng ta phù trợ chúng ta, giải cứu chúng ta khỏi tay kẻ thù nghịch, và khỏi kẻ rình phục dọc đường.

E-xơ-ra 8:31

Tiến sĩ Bob Cook, chủ tịch điều hành tổ chức Young For Christ đã phát biểu trong một kỳ hội thảo của YFC cách đây nhiều năm, “Nếu bạn cần giải thích về những gì sẽ xảy ra trong đời sống và chức vụ của bạn thì Đức Chúa Trời không cần giải thích. Vì vậy hãy chắc chắc rằng phải giữ gìn đời sống của bạn trên một nền tảng đúng.” Đến bây giờ tôi vẫn chưa quên lời phát biểu ấy. Nếu không có cánh tay toàn năng của Đức Chúa Trời bao phủ, chúng ta sẽ không bao giờ trải nghiệm quyền năng của Chúa trong linh trình bước đi mỗi ngày. Nếu có một quyển sách nào trong Kinh Thánh minh họa cho lẽ thật này, thì đó sẽ là sách E-xơ-ra. “Tay của Đức Chúa Trời” đã làm việc trên tuyển dân Israel cách kỳ diệu.

 

Tay của Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta. “Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy. Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.” (Châm ngôn 21:1).Tiên tri Giê-rê-mi đã tiên đoán dân Do thái sẽ bị lưu đày ở Ba-by-lôn 70 năm và rồi sau đó được trở về vùng đất của họ (Giê-rê-mi 25:1-14; 29:10-11). Đa-ni-ên, tiên tri bị lưu đày hiểu biết sự thật này, và ông đã cầu nguyện nhắc nhở Chúa về lời hứa giải cứu của Ngài trên tuyển dân (Đa-ni-ên chương 9). Tấm lòng của vua Si-ru được Chúa cảm động và ông ra một chiếu chỉ: “Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, nói như vầy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban các nước thế gian cho ta, và chính Ngài có biểu ta xây cất cho Ngài một đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, trong xứ Giu-đa.  Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân sự Ngài, khá trở lên Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-đa, đặng cất lại đền thờ Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vẫn ngự tại Giê-ru-sa-lem. Nguyện Đức Chúa Trời người ấy ở cùng người!  Hễ dân Giu-đa còn sót lại, mặc dầu ở đâu, thì bổn dân của nơi họ ở, phải tiếp trợ họ bằng bạc, vàng, của cải, súc vật, không kể những của lễ lạc hiến về đền của Đức Chúa Trời ở tại Giê-ru-sa-lem.” (E-xơ-ra 1:1-4). Tuyển dân được tự do trở về tái thiết đền thờ, không phải vì áp lực chính trị hay bất cứ điều gì từ phía con người. Nhưng là họ đã tin cậy vào các lời hứa của Đức Chúa Trời và cầu nguyện về điều đó.

Đức Chúa Trời cảm động lòng của vua Si-ru, và Ngài cũng thúc giục tấm lòng của dân sự để họ trở về vùng đất của họ (E-xơ-ra 1:5). Khoảng chừng năm mươi ngàn người rời Ba-by-lôn, thực hiện một chuyến hành trình dài về Giê-ru-sa-lem. Trong suốt những năm lưu đày nhiều gia đình đã dần trở nên thích nghi và cảm thấy thoải mái khi sống ở Ba-by-lôn, nhưng bởi đức tin họ cũng đã từ bỏ nó để trở về vùng đất của mình và xây dựng lại đền thờ. Các trưởng tộc, thầy tế lễ, người Lê-vi và dân sự hiệp một lòng trở về tái thiết Giê-ru-sa-lem. Những người chung quanh tài trợ cho họ, và vua Si-ru cũng trả lại những khí dụng của đền thờ Đức Giê-hô-va (câu 5-8). Đức Chúa Trời được vinh hiển từ sự kiện đáng ghi nhớ này. Chúng ta cũng sẽ trải nghiệm nhiều sự kiện như thế ngày hôm nay, nếu chúng ta dâng chính mình cho Lời Chúa và sự cầu nguyện (Công vụ. 6:4).

 

Tay của Đức Chúa Trời bảo vệ chúng ta. Trong thời đại của khoa học và công nghệ hiện đại, chúng ta không phải thực hiện những chuyến đi bộ hằng ngàn dặm. Nhưng vào thời của E-xơ-ra, bức tranh của đoàn lữ hành trở về Giê-ru-sa-lem không phải là một chuyến đi dã ngoại. Tuyển dân phải đi qua những vùng đất nguy hiểm, đối diện với những toán cướp có vũ trang. Cuộc hành trình hiển nhiên là không dễ chịu, nhưng tay của Đức Chúa Trời luôn đưa ra bảo vệ dân sự Ngài. Khi đoàn người về đến Giê-ru-sa-lem, họ nhìn thấy chung quanh là những kẻ thù. Kẻ thù nghịch không muốn tuyển dân tái thiết đền thờ. Và Đức Chúa Trời đã ban cho người Do Thái sự sáng suốt và không thỏa hiệp với kẻ thù. Satan bắt đầu tấn công tuyển dân bằng những mưu chước của nó (E-xơ-ra 4:1-5). Nhưng tay của Đức Chúa Trời quyền năng ban cho tuyển dân sự chiến thắng.

 

Tay của Đức Chúa Trời sửa phạt chúng ta. Các chương sách E-xơ-ra 9-10 và Nê-hê-mi 9-13 là những câu chuyện buồn về những người nam của tuyển dân không vâng lời Đức Chúa Trời và cưới những người nữ ngoại bang. Nếu những người lãnh đạo cho phép sự thỏa hiệp này tiếp tục, nó sẽ làm cho tuyển dân bị ô uế và sa ngã (Ma-la-chi 2:13-16). Người lãnh đạo phải thi hành kỷ luật trên dân sự. Trước giả sách Hê-bơ-rơ viết , “chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa. Và khi Chúa trách, chớ ngã lòng;
 Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu. Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt.” (Hê-bơ-rơ 12:5-6). Nếu chúng ta vâng lời, tay của Chúa đưa ra ban phước. Còn khi nổi loạn, tay Chúa đè nặng trên chúng ta (Thi thiên 32:4). Nguyện tay của Đức Chúa Trời luôn vùa giúp khi chúng ta tìm kiếm cơ hội để phục vụ Ngài!

 

Tay hữu Đức Giê-hô-va giơ cao lên,
Tay hữu Đức Giê-hô-va làm việc cả thể.

 

Thi thiên 118:16

 

Warren W. Wiersbe

Translated by Tuong Vi

Có thể bạn quan tâm