Trang chủ Tổng Hợp “Ông Trời” trong Văn Hóa Việt Nam

“Ông Trời” trong Văn Hóa Việt Nam

bởi admin

 Trong Ca Dao Việt Nam

Đạo Trời:

Dù ai nói ngược nói xuôi

Ta đây vốn giữ đạo Trời khăng khăng

Dù ai chác lợi mua danh

Miễn ta, ta được đạo lành thì thôi.

Ơn Trời:

Ơn Trời mưa nắng phải thì

Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu

Công lênh chẳng quản dài lâu

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.

Ơn Trời mưa gió thuận hoà…

Ơn Trời phù hộ ngày đêm…

Cầu Trời:

Lạy Trời mưa xuống

Lấy nước tôi uống,

Lấy ruộng tôi cày

Lấy đầy bát cơm. 

Nhờ Trời mưa thuận gió hòa

Nào cày nào cấy trẻ già đua nhau.

Lạy Trời mưa thuận gió đều

Cho đồng lúa tốt, cho chiều lòng em. 

Tin Trời:

Trời sinh Trời chẳng phụ nào…

Trời sinh Trời dưỡng…

Trời sinh voi Trời sinh cỏ…

Trời nào có phụ ai đâu…

Quyền cao chức trọng Trời cho…

Tam đa phú quí rõ ràng Trời cho…

“Của Trời tám vạn nghìn tư

Hễ ai ngay thật thì dư của Trời.”

Ở hiền gặp lành

Ông Trời có con mắt

Lưới Trời lồng lộng, thưa mà không lọt

Thiên bất dung gian.

nghĩa là Trời không dung thứ người gian ác

Thiên sinh vạn vật, duy nhân tối linh

nghĩa là Trời  sinh ra muôn vật, duy chỉ con người là linh thiên hơn hết.

Đại phú do Thiên, tiểu phú do cần

nghĩa là giàu lớn là do Trời ban, giàu vừa là do cần kiệm. 

Trời sinh voi sinh cỏ.

Trời cho ai nấy hưởng.

Trời kêu ai nấy dạ.

Sống nhờ ơn Trời, chết về chầu Trời.

Trời cho không ai thấy, Trời lấy không ai hay.

Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên.

“Ở hiền thì lại gặp lành

Những người nhân đức Trời dành phúc cho.”

“Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhân,”

nghĩa là Trời không phụ bạc người có lòng tốt bao giờ. 

“Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong”

nghĩa là thuận với Trời thì còn, nghịch với Trời thì mất.

Duyên ba sinh Trời đã sẵn dành

nghĩa là duyên phận vợ chồng là do Ông Trời sắp đặt. 

Than Với Trời Vì Tin Trời

Trời ơi, Trời ở chẳng cân

Người ăn không hết, người mần không ra

Người thì mớ bảy mớ ba

Người thì áo rách như là áo tơi?

“Chữ bạc mệnh ai ơi thấu với

Câu đa đoan Trời hỡi thấu chăng?”

(trong Tự Tình Khúc của Cao Bá Nhạ).

“Quyền họa phúc Trời giành mất cả

Chút tiện nghi chẳng trả phần ai.”

(trong Cung Oán Ngâm Khúc).

 

Ông Trời trong Truyện Kiều của Nguyễn Du 

“Ngẫm hay muôn sự tại Trời

Trời kia đã bắt làm người có thân

Bắt phong trần phải phong trần

Cho thanh cao mới được phần thanh cao.”

“Tâm thành đã thấu đến Trời

Bán mình là hiếu, cứu người là nhân.”

“Lấy tình thâm, trả tình thâm

Bán mình đã động hiếu tâm đến Trời.”

“Đã mang lấy nghiệp vào thân

Cũng đừng trách lẫn Trời gần Trời xa

Thiện căn tự bởi lòng ta

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.”

Trong Lịch Sử Việt Nam

Danh Tướng Lý Thường Kiệt, trong lúc kháng cự quân Tống xâm lăng, đã làm 4 câu thơ và loan truyền là do Thần Linh báo mộng ban cho để khích lệ tinh thần binh sĩ yên tâm đánh giặc:

Nam quốc sơn hà Nam đế cư

            Tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư

            Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

            Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Học giả Hoàng Xuân Hãn đã dịch như sau:

Sông núi nước Nam vua Nam coi

            Rành rành một phận ở sách Trời

            Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm

            Bây sẽ tan tành, chết sạch toi.

Đây là cách áp dụng chiến tranh tâm lý, mượn oai Trời. Kết quả là quân lính nức lòng đánh giặc, quân Tống không tiến được đành giảng hòa.

Ông Trời trong Kinh Sách Trung Hoa được dân Việt tiếp thu Trời trong sách Lễ Ký:

“Vạn vật bản hồ Thiên, nhân bản hồ Tổ” nghĩa là “Muôn vật gốc ở Trời, người gốc ở Tổ.”

Trời trong Kinh Thi:

“Thiên sinh chưng dân, hữu vật hữu tắc dân chi bỉnh di, hiếu thị ý đức” nghĩa là “Trời sinh ra dân, có hình phép, dân giữ tính thường, mới có đức tốt.”

 

Mục sư Nguyễn Văn Huệ sưu tầm

Có thể bạn quan tâm