Trang chủ Mục sư viết SỰ NHÂN TỪ

SỰ NHÂN TỪ

bởi admin

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)

Hầu hết mọi người Mỹ đều cho người khác biết rằng họ là Cơ đốc nhân. Họ không phải là tín đồ Hồi Giáo, Do Thái Giáo hay Ấn độ giáo. Họ được giáo dưỡng từ các nhà thờ và tham dự vào các sinh hoạt ở đó. Và họ cố gắng sống theo các qui tắc từ Kinh Thánh.

Ni-cô-đem không có sự khác biệt. Ông là một trong những người lãnh đạo thuộc linh. Nếu sống vào thời đại của chúng ta, Ni-cô-đem sẽ là người dạy lớp Trường Chủ nhật cho người lớn tuổi và tham gia vào Ban Tráng niên trong vị trí người lãnh đạo. Ni-cô-dem ghi nhớ rõ ràng các tiêu chuẩn của luật pháp, và cố gắng sống theo chúng. Một đêm nọ, Ni-cô-đem bí mật đến gặp Chúa Giê-su. Ông ta nghĩ rằng Giê-su sẽ đảm bảo với ông là ông đã làm mọi điều cần thiết để có mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Và rồi Chúa Giê-su phán những lời trên, đây là câu Kinh Thánh nổi tiếng nhất trong toàn bộ Kinh thánh. Câu này Chúa Giê-su không nói cho một người bên ngoài nhà thờ, nhưng cho một người lãnh đạo của hội đường Do Thái.

Nhiều người cố gắng sống một cuộc sống đạo đức tốt, họ thực hiện các giáo nghi thành tâm với hy vọng rằng Đấng Tối cao sẽ chấp nhận mình. Tuy nhiên, giống như Ni-cô-đem, họ đã bỏ mất một điều quan trọng để có thể thiết lập mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Chúa không muốn điều gì quan trọng hơn là con người được nối kết với Ngài. Cho đến khi bạn chấp nhận ân sủng miễn phí qua Con một của Ngài, bạn không thể bước vào mối quan hệ đó.

“TÔI TIN RẰNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG VÀ CẦN CHÚA GIÊ-SU LÀ CỨU CHÚA.”

Có thể bạn quan tâm