Trang chủ Thần Học Tôi Có Ân Tứ Nào?

Tôi Có Ân Tứ Nào?

bởi admin

Các Ân Tứ Thuộc Linh Của Tôi Là Gì? 

Có nhiều sự lẫn lộn giữa vai trò và mục đích của các ân tứ thuộc linh trong Hội Thánh. Nhiều Cơ-đốc nhân vẫn chưa biết các ân tứ thuộc linh của mình là gì. Sự thất bại không nhận biết và thực hành các ân tứ thuộc linh đã góp phần vào sự suy sụp của Hội Thánh. Nếu các Cơ-đốc nhân muốn xây dựng thân thể Đấng Christ (Ê-phê-sô 4:12), họ phải biết các ân tứ thuộc linh nào mình có, và thực hành chúng trong sinh hoạt Hội Thánh.

Phao-lô dạy rằng, “Đức Chúa Trời đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:7). Ông cũng viết trong 1 Cô-rin-tô 12:7, “Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung.” Đức Thánh Linh là Đấng phân phát các ân tứ đến cho mỗi người để cùng nhau xây dựng thân thể Đấng Christ (1 Cô-rin-tô 12:11; 1 Phi-e-rơ 4:10). Phao-lô nhấn mạnh, “Ấy vậy, vì anh em nôn nả ước ao các sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng Hội Thánh.” (1 Cô-rin-tô 14:12). Cơ-đốc nhân không cần khoe khoang về các ân tứ thuộc linh của mình, thay vì vậy họ phải tìm cho được dư dật để gây dựng Hội Thánh.

Trong ba phần thư tín sau đây, Phao-lô đã liệt kê mười chín ân tứ thuộc linh:

Rô-ma 12:6-8

-Tiên tri

-Phục vụ

-Dạy dỗ

-Khích lệ

-Ban cho

-Lãnh đạo

-Ơn thương xót

1 Cô-rinh-tô 12:8-10, 28-31

-Khôn ngoan

-Tri thức

-Đức tin

-Chữa lành

-Phép lạ

-Tiên tri

-Phân biệt các linh

-Quản trị

-Tiếng Lạ

-Thông giải các thứ tiếng

-Sứ đồ

-Dạy dỗ

-Phục vụ/Giúp đỡ

Ê-phê-sô 4:11

-Sứ đồ

-Tiên tri

-Thầy giảng Tin Lành

-Mục sư/Người chăn bầy

-Dạy dỗ

Điều quan trọng là Cơ-đốc nhân phải có sự hiểu biết rõ ràng về các ân tứ thuộc linh. Sau đây là ý nghĩa và mục đích của mỗi ân tứ:

Quản trị: một người có ân tứ này sẽ làm công tác tổ chức và hướng dẫn mọi người cùng nhau xây dựng thân thể Đấng Christ (Ê-phê-sô 4:13-15; Tít 1:4-5)

Sứ đồ: vị trí này được giới hạn trong vòng mười hai sứ đồ được Chúa Giê-su huấn luyện, và sau này Phao-lô được thêm vào (Mác 3:13-19; Công vụ 1:21-22; 1 Cô-rin-tô 9:1; 2 Cô-rin-tô 12:12)

Phân biệt các linh: có thể phân biệt các linh tốt, thiện hoặc ác và đưa ra sự phán xét với một người trong một tình huống đặc biệt (Công vụ 5:3-6; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:20-21; 1 Giăng 4:1)

Khích lệ: an ủi và làm cho người khác trở nên mạnh mẽ (Công vụ 4:36; 9:27; 15:32)

Thầy giảng Tin Lành: mặc dù mỗi Cơ-đốc nhân đều được ủy nhiệm chia sẻ đức tin của mình (Ma-thi-ơ 28:19-20), nhưng ân tứ thầy giảng Tin Lành là một ân tứ đặc biệt của một số người để chia sẻ và công bố Phúc Âm (Công vụ 21:8; 2 Ti-mô-thê 4:5).

Đức tin: mặc dù mỗi Cơ-đốc nhân cần có đức tin để được cứu (Ê-phê-sô 2:8-9), nhưng có một số người sở hữu đức tin lớn vào quyền năng của Đức Chúa Trời và can đảm sống bởi đức tin vào Ngài (Công vụ 3:1-10; 6:5; Hê-bơ-rơ 11)

Ban cho: chia sẻ rời rộng những món quà yêu thương bằng vật chất đến với những người cần được giúp đỡ (Công vụ 4:32-37; 2 Cô-rin-tô 9:6-15)

Chữa lành: người có ân tứ này không sở hữu quyền năng để chữa lành người khác, nhưng họ được Đức Chúa Trời sử dụng như một dụng cụ đem sự chữa lành đến cho người khác. Người có ân tứ này không tìm kiếm sự vinh hiển cho cá nhân mình, nhưng qui vinh hiển và sự tôn kính về cho Đức Chúa Trời (Công vụ 3:1-10).

Thông giải các thứ tiếng: có khả năng giải thích các ngôn ngữ mà mình chưa bao giờ học trước đây (1 Cô-rin-tô 14:26-28)

Tri thức: có khả năng xử lý các thông tin, phân tích tình huống và đưa ra phương hướng hành động tốt nhất (Lu-ca 1:1-4; Công vụ 5:1-11).

Lãnh đạo: có khả năng thiết lập các mục tiêu và hướng dẫn người khác hoàn thành các mục đích của Đức Chúa Trời (Công vụ 6:1-7; Hê-bơ-rơ 13:17).

Thương xót: có một mối cảm thông sâu sắc với những ai đang ở trong giai đoạn khó khăn (Công vụ 11:28-30; 16:33-44)

Làm các phép lạ: người có ân tứ này là dụng cụ được Đức Chúa Trời sử dụng để thực hiện các hành động siêu nhiên (Công vụ 9:36-42; 20:7-12).

Mục sư/chăn bầy: là người chăn chăm sóc một nhóm các tín hữu, đồng thời trang bị, huấn luyện, dạy dỗ, khích lệ nhóm tín hữu này (Ê-phê-sô 4:11-14; 1 Ti-mô-thê 3:1-7; 1 Phi-e-rơ 5:1-4).

Tiên tri: tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời và truyền lại cho dân sự (Rô-ma 12:6; 1 Cô-rin-tô 14:1-40).

Phục vụ/giúp đỡ: sẵn sàng phục vụ cho những người đang cần được giúp đỡ trong Hội Thánh (Công vụ 6:1-3; Rô-ma 12:7).

Dạy dỗ: dạy các lẽ thật trong Kinh Thánh và hướng dẫn người khác áp dụng chúng (Công vụ 2:14-36; 7:1-53).

Các thứ tiếng: tiếp nhận sứ điệp và nói ra trong một ngôn ngữ khác. Ân tứ này kèm với ơn thông giải để xây dựng Hội Thánh (Công vụ 2:1-13; 1 Cô-rin-tô 14:26-28).

Khôn ngoan: có khả năng suy xét và đưa ra giải pháp thích hợp trong một tình huống cần giải quyết cách khôn khéo (Công vụ 20:20-21; 15:13-20).

Có nhiều cuộc tranh luận về các ân tứ trong Hội Thánh ngày nay. Một số người cho rằng có những ân tứ chỉ tồn tại trong thời đại các sứ đồ. Một số khác cho rằng các ân tứ trên đây vẫn còn y nguyên và chúng ta phải thực hành chúng.

Là Cơ-đốc nhân, chúng ta đồng ý với nhau tình yêu thương là điều lớn nhất trong tất cả các ân tứ (1 Cô-rin-tô 13).

ÁP DỤNG

Rõ ràng là không có chức vụ sứ đồ trong các Hội Thánh ngày nay theo ý nghĩa các sứ đồ mà Chúa Giê-su đã chọn để thành lập Hội Thánh của Ngài (Ê-phê-sô 2:20). Để trở nên một sứ đồ, bạn phải là chứng nhân về sự phục sinh của Đấng Christ (Công vụ 1:22; 1 Cô-rin-tô 9:1), chức vụ này như một ân tứ đặc biệt gắn liền với các sứ đồ mà Chúa Giê-su đã chọn (2 Cô-rin-tô 12:2). Nhưng ngay cả khi bạn không phải là sứ đồ, thì điều đó không có nghĩa là ân tứ của bạn ít quan trọng hơn. Chúng tôi khích lệ bạn tin cậy và thực hành các ân tứ mà Đức Thánh Linh đã ban cho để mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời.

KINH THÁNH THAM KHẢO

Rô-ma 12:6-8; 1 Cô-rin-tô 12: 8-10, 28-31; Ê-phê-sô 4:11-13

 

admin

Có thể bạn quan tâm