Trang chủ Thần Học Tôi Là Người Giữ Em Tôi?

Tôi Là Người Giữ Em Tôi?

bởi admin

“Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in rằng: A-bên, em ngươi, ở đâu? Thưa rằng: Tôi không biết; tôi là người giữ em tôi sao?” (Sáng Thế Ký 4:9)

Giống như Ca-in và A-bên, bạn và tôi đã bước vào thế giới này như là những con cái của Adam. Như mọi đứa trẻ đã sinh ra trước chúng ta, chúng ta được sinh ra là những kẻ nhận lãnh sự di truyền từ tổ phụ. Thông qua các tổ phụ, bản chất và cấu trúc di truyền được ban cho chúng ta (Thi 139: 13-16). Nhưng nói cách thuộc linh, chúng ta được sinh ra “tự nhiên làm con của sự thịnh nộ,” và khi chúng ta trưởng thành hơn, chúng ta trở nên “các con của sự không vâng lời” (Ê-phê-sô 2: 1-3). Như hai anh em trên, tất cả chúng ta là tội nhân bởi bản chất và cũng là tội nhân bởi sự lựa chọn cá nhân. Bởi vì thân phận của chúng ta và những gì chúng ta làm, chúng ta cần một Đấng Cứu Rỗi.

Nhưng chúng ta có thể là người tin, được sinh lại lần nữa và trở nên con cái của Đức Chúa Trời, như A-bên đã làm. Ông thừa nhận mình là tội nhân và bởi đức tin mang sinh tế đổ huyết dâng cho Chúa (Hê-bơ-rơ 11:4). Giống như khi chúng ta nhận lấy sự sống con người qua sự sinh nở tự nhiên, thì chúng ta cũng nhận lấy sự sống đời đời bởi sự sinh lại qua đức tin trong Chúa Jesus Christ, Đấng đã phó mạng sống mình như là sinh tế vì các tội lỗi của chúng ta. Ca-in không có đức tin. Ông không thừa nhận mình là mội tội nhân và do đó, ông đã không dâng sinh tế đổ huyết, nhưng dâng các công việc bởi tay mình – điều này ra từ đất. “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2: 8-9).

Ca-in không phải là một người tin, ông trở nên một kẻ lừa dối là kẻ thuộc về ma quỉ! “Vả, lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về ma quỉ, đã giết em mình” (1 Giăng 3:11-12). Kẻ thuộc về ma quỉ là kẻ từ chối Chúa Jesus Christ nhưng lại thực hành “hình thức tôn giáo” như một Cơ đốc nhân giả mạo. Satan có cả một dòng dõi (Sáng 3:15). Giăng Báp-tít và Chúa Jesus gọi người Pha-ri-si là “dòng dõi rắn lục”, và Satan là con rắn (Ma-thi-ơ 3:7-9; 12:24; 23:33). Chúa Jesus cũng gọi người Pha-ri-si là “người địa ngục” (Ma-thi-ơ 23:15), đó là những người đã đóng đinh Chúa Jesus, và sứ đồ Phao-lô  kinh nghiệm “nguy với anh em giả dối” (2 Cô-rin-tô 11:26; Công 20:29-31; 1 Giăng 2:18-23). Một nhà truyền giáo lão thành đã nói với tôi, “Nếu tình yêu thương anh em là một dấu hiệu của tín hữu, thì tôi không nghĩ rằng một nửa những người thuộc các hội thánh địa phương của chúng tôi thật sự đã được sinh lại.”

Nhưng hãy trở lại với Ca-in và câu hỏi của ông: “Tôi là người giữ em tôi sao?” Có một sự mỉa mai kín đáo trong câu hỏi này? Vì em của ông là người giữ chiên (Sáng 4:2), và Ca-in có lẽ hàm ý rằng, “Tôi là người bảo vệ kẻ giữ chiên sao?” Câu trả lời chắc chắn là, “Đúng!” Hai điều răn lớn là yêu Chúa và yêu kẻ lân cận mình, và kẻ lân cận mình là bất cứ ai cần sự giúp đỡ của chúng ta (Lu-ca 10:25-37). Là thành viên của một gia đình, chúng ta phải quan tâm lẫn nhau, và là thành viên của gia đình Đức Chúa Trời, chúng ta càng phải yêu thương và phục vụ lẫn nhau (Ga-la-ti. 5:13). Satan là kẻ nói dối và giết người (Giăng 8:37-45) và Ca-in – kẻ thuộc về ma quỉ thì giống như nó.

Nhưng hãy trở lại với Ca-in và câu hỏi của ông: “Tôi là người giữ em tôi sao?” Có một sự mỉa mai kín đáo trong câu hỏi này? Vì em của ông là người giữ chiên (Sáng 4:2), và Ca-in có lẽ hàm ý rằng, “Tôi là người bảo vệ kẻ giữ chiên sao?”

“Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin” (Ga-la-ti 6:10).

 

Warren W. Wiersbe

Translated by Tuong Vi

Có thể bạn quan tâm