Trang chủ Thần Học Tuyên Ngôn Đức Tin Của Tin Lành Baptist. Phần 3

Tuyên Ngôn Đức Tin Của Tin Lành Baptist. Phần 3

bởi admin

25. HÔN NHÂN

Hôn nhân dành cho một người nam và một người nữ. Một người chồng không được phép có nhiều hơn một vợ cũng như người vợ không được có hơn một chồng cùng lúc.1

1Sáng thế ký 2:24; Ma-la-chi 2:15; Ma-thi-ơ 19:5-6.

Hôn nhân được chỉ định để vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau,2 gia tăng dân số bằng con cái hợp pháp3 và để ngăn cản những việc tà dâm.4

2Sáng thế ký 2:18. 3Sáng thế ký 1:28. 41 Cô-rinh-tô 7:2, 9.

Những ai có khả năng tự quyết định thì được kết hôn.5 Nhưng Cơ đốc nhân thì kết hôn trong Chúa.6 Do đó, những ai tuyên bố mình có đức tin chân thật không nên cưới người không tin hay người thờ thần tượng. Người tin kính cũng không đeo chung ách khi cưới những người có cuộc sống xấu xa hoặc theo tà giáo ghê tởm.7

5Hê-bơ-rơ 13:4; 1 Ti-mô-thê 4:3. 61 Cô-rinh-tô 7:39. 7Nê-hê-mi 13:25-27.

Hôn nhân không được diễn ra trong vòng những người có quan hệ huyết thống như đã cấm trong Lời Chúa.8 Các mối quan hệ loạn luân này không bao giờ hợp pháp. Hai người khác phái có thể sống chung như chồng và vợ căn cứ vào luật pháp con người hay sự đồng thuận của các bên liên quan.9

8Lê-vi ký 18. 9Mác 6:18; 1 Cô-rinh-tô 5:1.

 

 

  1. HỘI THÁNH

Hội Thánh Công giáo – nói chung – có thể nói là không thấy được công tác bên trong của Đức Thánh Linh và lẽ thật của ân điển. Hội Thánh bao gồm những người đã, đang và sẽ hiệp lại ở dưới Đấng Christ làm Đầu. Hội Thánh là nàng dâu, thân thể, sự đầy trọn của Đấng dành cho tất cả mọi người.1

1Hê-bơ-rơ 12:23; Cô-lô-se 1:18, Ê-phê-sô 1:10, 22-23; Ê-phê-sô 5:23, 27, 32.

Tất cả những người trên thế giới tuyên xưng đức tin phúc âm và vâng phục Đức Chúa Trời qua Đấng Christ trong việc giữ phúc âm  thì  được gọi là những thánh đồ.2 chừng nào họ không phá hủy sự tuyên xưng của mình bởi bất cứ lỗi lầm nền tảng nào hay sống không thánh khiết. Tất cả hội chúng địa phương cần phải làm theo điều này.3

21 Cô-rinh-tô 1:2; Công vụ 11:26. 3Rô-ma 1:7; Ê-phê-sô 1:20-22.

Hội Thánh thánh khiết nhất ở dưới thiên đàng bị ảnh hưởng bởi sự hỗn tạp và sai phạm.4 Một số Hội Thánh biến chất đến nỗi họ không còn là Hội Thánh của Đấng Christ mà trở thành nhà hội của Sa-tan.5 Tuy nhiên, Đấng Christ luôn và sẽ ở trong thế giới này đến kỳ cuối cùng để lập nên một vương quốc của những người tin Ngài và tuyên xưng danh Ngài.6

41 Cô-rinh-tô 5; Khải huyền 2 và 3. 5Khải huyền 18:2; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:11-12. 6Ma-thi-ơ 16:18; Thi thiên 102:28; Khải huyền 12:17.

Chúa Giê-su là Đầu Hội Thánh. Bởi sự chỉ định của Cha, mọi thẩm quyền được trao cho Ngài trong vai trò cao nhất và tể trị để kêu gọi, xây dựng, ra lệnh và cai trị Hội Thánh.7 Đức giáo hoàng của nhà thờ Công giáo không thể là đầu Hội Thánh; thực ra, ông ta là kẻ chống Chúa, kẻ nghịch cùng luật pháp, và là đứa con của sự hư mất, tự tôn cao chính mình trong giáo hội, chống lại Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Chúa sẽ phá hủy ông ta bằng sự sáng khi Ngài đến.8

7Cô-lô-se 1:18; Ma-thi-ơ 28:18-20; Ê-phê-sô 4:11-12. 82 Tê-sa-lô-ni-ca 2:2-9.

Khi thực hành thẩm quyền được trao cho, Chúa Giê-su qua mục vụ của Lời Ngài, bởi Đức Thánh Linh, kêu gọi những người đã được ban cho Ngài bởi Cha ra khỏi thế gian đến với Ngài.9 Họ được kêu gọi để sống trước Ngài trọn sự thuận phục mà Ngài đã dạy họ trong Lời Chúa.10 Chúa ban mạng lệnh cho những người được gọi sống cùng nhau trong cùng địa phương, hay trong Hội Thánh, để được soi sáng chung và sự chỉ dẫn phải lẽ về thờ phượng mà Ngài muốn họ làm theo trong khi còn ở trong thế gian.11

9Giăng 10:16; Giăng 12:32. 10Ma-thi-ơ 28:20. 11Ma-thi-ơ 18:15-20.

Thành viên của các Hội Thánh này được gọi là thánh đồ, thể hiện rõ trong tuyên xưng và cuộc đời vâng phục sự kêu gọi của Đấng Christ.12 Họ sẵn lòng đồng thuận sống cùng nhau theo chỉ dẫn của Đấng Christ, phó chính mình cho Chúa và cho nhau bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, với mục đích định sẵn theo chỉ định của phúc âm.13

12Rô-ma 1:7; 1 Cô-rinh-tô 1:2. 13Công vụ 2:41-42; Công vụ 5:13-14; 2 Cô-rinh-tô 9:13.

Với mọi Hội Thánh nhóm lại theo cách này, có cùng tâm trí của Đấng Christ như đã thấy trong lời Ngài, Ngài đã ban cho họ tất cả thẩm quyền và năng lực theo các cách cần thiết để hướng dẫn cách thờ phượng và môn đệ hóa mà Ngài chỉ định họ làm theo. Ngài cũng ban cho họ mạng lệnh và điều răn để sử dụng và bày tỏ quyền lực đúng cách và phù hợp.14

14Ma-thi-ơ 18:17-18; 1 Cô-rinh-tô 5:4-5, 13. 2 Cô-rinh-tô 2:6-8.

Một Hội Thánh địa phương nhóm lại và hoàn toàn được tổ chức theo như ý định của Đấng Christ bao gồm các lãnh đạo và thành viên. Các lãnh đạo được chỉ định là các trưởng lão hay người lớn tuổi và chấp sự. Họ được chọn và biệt riêng ra cho Hội Thánh. Họ được kêu gọi cho mục đích riêng biệt để điều hành các nghi lễ và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác mà Đấng Christ giao phó. Mô hình này còn tiếp tục đến thời kỳ cuối cùng.15

15Công vụ 20:17, 28. Phi-líp 1:1.

Đấng Christ đã chỉ định cách để kêu gọi những người đã được chuẩn bị và được trao ân tứ bởi Đức Thánh Linh cho nhiệm vụ cai quản hay làm trưởng lão trong Hội Thánh. Người đó phải được chọn bởi các phiếu bầu của chính Hội Thánh.16 Người đó phải được biệt riêng bằng kiêng ăn và cầu nguyện. Nếu Hội Thánh có trưởng lão thì các thành viên của hội thánh phải đặt tay trên người đó.17 Chấp sự cần phải được chọn bằng phiếu bầu tương tự và biệt riêng bằng lời cầu nguyện và phép đặt tay.18

16Công vụ 14:23. 171 Ti-mô-thê 4:14. 18Công vụ 6:3, 5-6.

Công việc của mục sư là liên tục quan tâm tới mục vụ Đấng Christ trong Hội Thánh trong công tác giảng dạy Lời Chúa và cầu nguyện. Họ cần phải coi sóc linh hồn của các thành viên Hội Thánh vì họ là những người phải chịu trách nhiệm trước Đấng Christ.19 Những Hội Thánh có các mục sư chăn bầy, Hội Thánh không chỉ tôn trọng họ mà còn cần phải chia sẻ với họ tất cả những điều tốt lành trong khả năng của mình.20 Hội Thánh phải làm điều này để mục sư của họ có thể có một cuộc sống thoải mái và không phải vướng bận vào các vấn đề thế tục21 để họ có thể bày tỏ sự tiếp đãi với người khác.22 Điều này được yêu cầu bởi luật pháp tự nhiên và bởi mệnh lệnh của Chúa Giê-su, Đấng đã quy định rằng những ai rao giảng phúc âm phải sống bởi phúc âm.23

19Công vụ 6:4; Hê-bơ-rơ 13:17. 201 Ti-mô-thê 5:17-18; Ga-la-ti 6:6-7. 212 Ti-mô-thê 2:4. 221 Ti-mô-thê 3:2. 231 Cô-rinh-tô 9:6-14.

Mặc dù người lãnh đạo hoặc mục sư Hội Thánh hiển nhiên coi giảng Lời Chúa là một công tác của chức vụ mình, nhưng công tác rao giảng Lời Chúa không hoàn toàn chỉ dành cho họ. Những người khác được ơn và được chuẩn bị bởi Đức Thánh Linh để rao giảng và được Hội Thánh kêu gọi có thể giảng mỗi tháng.24

24Công vụ 11:19-21; 1 Phi-e-rơ 4:10-11.

Tất cả tín hữu bắt buộc phải tham gia Hội Thánh địa phương tại nơi họ có cơ hội. Cũng vậy, tất cả những ai được hưởng quyền lợi từ Hội Thánh cũng phải thuận phục sự môn đệ hoá và quản trị tại đó, theo như quy định của Đấng Christ.25

251 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:6, 14-15.

Thành viên Hội Thánh bị xúc phạm và đã thực hiện trách nhiệm của họ liên quan đến người xúc phạm họ thì không nên ngăn cản các hành động từ Hội Thánh, hoặc tránh mặt hội chúng, hay các hoạt động của Hội Thánh. Thay vào đó, họ nên nhìn xem Đấng Christ trước các hoạt động sắp tới của Hội Thánh.26

26Ma-thi-ơ 18:15-17; Ê-phê-sô 4:2-3.

Mọi Hội Thánh và tất cả thành viên đều phải cầu nguyện liên tục cho sự tốt lành và thịnh vượng của các Hội Thánh của Đấng Christ ở khắp mọi nơi.27 Họ cũng phải – với mọi cơ hội trong giới hạn nơi họ ở và sự kêu gọi họ có – thực hành ân tứ họ có và ân điển để làm ích cho Hội Thánh. Cũng vậy, khi Hội Thánh được thành lập bởi sự chu cấp của Chúa, chừng nào họ còn vui thích cơ hội và hoàn cảnh họ có, họ nên có mối thông công với nhau về sự bình an, tăng trưởng trong tình yêu thương, và sự gây dựng chung.28

27Ê-phê-sô 6:18; Thi thiên 122:6. 28Rô-ma 16:1-2; 3 Giăng 8-10.

Các tình huống phức tạp hoặc khác biệt – về giáo lý hay cách lãnh đạo – có thể xảy ra, động đến sự bình an, hiệp nhất và gây dựng của tất cả Hội Thánh. Những trường hợp khác có thể xảy ra khi một thành viên Hội Thánh bị tổn thương hay bị kỷ luật do không giữ lẽ thật và bất tuân các quy định. Trong những trường hợp này, ý muốn của Đấng Christ là các Hội Thánh có mối thông công gặp nhau qua người đại diện để cân nhắc và cho lời khuyên về vấn đề gây tranh cãi và để thông báo lời khuyên tới tất cả Hội Thánh có liên quan.29  Tuy nhiên, những sứ giả này không được giao cho bất cứ thẩm quyền Hội Thánh nào. Họ cũng không có quyền hạn trên Hội Thánh để thực hành bất cứ sự kỷ luật nào trên Hội Thánh hay cá nhân, hay áp đặt quyết định của họ trên tổ chức Hội Thánh.30

29Công vụ 15: 2, 4, 6, 22-23, 25. 302 Cô-rinh-tô 1:24; 1 Giăng 4:1.

 

 

  1. SỰ THÔNG CÔNG CỦA CÁC THÁNH ĐỒ

Tất cả thánh đồ hiệp một trong Đấng Christ là đầu của họ bởi Đức Thánh Linh và đức tin của Ngài, dù điều này không khiến cho họ trở nên một thể với Ngài. Họ có mối trong công trong ân điển, sự khổ nạn, sự chết, sự sống lại và vinh hiển của Ngài.1 Bởi họ hiệp một với nhau trong tình yêu thương, họ có mối thông công trong ân tứ và ân điển của nhau2 và phải thực hiện các nghĩa vụ này, ở cả nơi công cộng và chốn riêng tư, có trật tự để phát triển những sự tốt lành chung ở cả khía cạnh bên trong và bên ngoài đời sống họ.3

11 Giăng 1:3; Giăng 1:16; Phi-líp 3:10; Rô-ma 6:5-6. 2Ê-phê-sô 4:15-16; 1 Cô-rinh-tô 12:7; 1 Cô-rinh-tô 3:21-23. 31 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11, 14; Rô-ma 1:12; 1 Giăng 3:17-18; Ga-la-ti 6:10.

Thánh đồ phải gìn giữ mối thông công thánh và hiệp nhất trong thờ phượng Chúa và trong việc thực hiện các nghi lễ thuộc linh khác để phát triển sự thánh hoá chung.4 Họ cần phải giúp đỡ lẫn nhau về vật chất theo khả năng và nhu cầu mỗi người.5 Họ nên đặc biệt thực hành sự đồng công trong mối quan hệ họ có trong gia đình6 và Hội Thánh.7 Nhưng luật lệ của phúc âm cũng chỉ dẫn họ, khi Chúa ban cho cơ hội, để mở lòng chia sẻ cho gia đình chung đức tin, tới những người ở những nơi kêu cầu danh Chúa Giê-su. Tuy nhiên, sự thông công của các thánh đồ không được tước đi hay xâm phạm danh hiệu hoặc sở hữu cá nhân về hàng hoá và tài sản.8

4Hê-bơ-rơ 10:24-25; Hê-bơ-rơ 3:12-13. 5Công vụ 11:29-30. 6Ê-phê-sô 6:4. 71 Cô-rinh-tô 12:14-27. 8Công vụ 5:4. Ê-phê-sô 4:28.

(còn nữa)

 

Admin

Có thể bạn quan tâm