Trang chủ Biên dịch Vua Sẽ Trở Lại

Vua Sẽ Trở Lại

bởi admin

Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất; trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ là có một, và danh Ngài cũng sẽ là có một.

Xa-cha-ri 14:9

Khi còn là một chú bé trong lớp học Trường Chúa Nhật, tôi được dạy rằng khi Đức Chúa Giê-su còn tại thế, Ngài là một Tiên Tri, và giờ đây Ngài là Thầy tế lễ trên thiên đàng, nhưng khi Chúa tái lâm, Ngài sẽ làm Vua cai trị trái đất. Tuy nhiên phát biểu trên không hoàn toàn chính xác, bởi vì ngày hôm nay Đức Chúa Giê-su đang trị vì như một vị vua. Ngài là thầy tế lễ theo bang Mên-chi-xê-đéc, và Mên-chi-xê-đéc là một vị vua đồng thời cũng là một thầy tế lễ (Hê-bơ-rơ 6:20-7:3). Ngày nay, Đức Chúa Giê-su đang ngồi trên ngôi bên hữu Đức Chúa Cha trên thiên đàng (Ê-phê-sô 1:20; Hê-bơ-rơ 1:3; 8:1), và Ngài là Vua.

 

Vua đã tạo dựng nên chúng ta. Khi dựng nên A-đam và Ê-va, Chúa đã tạo dựng nên một hoàng tộc, khi ấy tổ tiên đầu tiên của chúng ta được ban cho quyền cai trị trên sự sáng tạo (Sáng thế ký 1:26, 28; Thi Thiên 8:6-8). Bi kịch xảy ra khi họ bất trung với Chúa và đánh mất quyền thống trị đó, họ đã ăn trái của cây tri thức và bị đuổi khỏi khu vườn (Sáng 3). Trong Rô-ma 5:12-21, Phao-lô giải thích rằng hậu quả tội lỗi khi xưa đã động chạm đến mỗi một con người được sinh ra trên trái đất. Bởi vì A-đam bất tuân, tội lỗi thống trị thế gian này (Rô-ma 5:21), và bởi vì tội lỗi đang thống trị nên sự chết cũng thống trị (5:14, 17); bởi vì “tiền công của tội lỗi là sự chết” (6:23). Sự sáng tạo của Vua đã bị tội lỗi và sự chết phá hoại.

 

Vua đã đến với chúng ta. Bởi tình yêu và ân điển, Chúa đã đặt ra một kế hoạch cứu rỗi để cứu vớt chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Đức Chúa Cha sai Con Ngài giáng sanh tại Bết-lê-hem, trở nên Đấng Cứu Rỗi thế gian (1 Giăng 4:14). Ngài sinh ra làm “Vua dân Do Thái” (Ma-thi-ơ 2:1-2), và trong thời gian chức vụ của Chúa trên đất này, Ngài thực thi sự cai trị mà A-đam đã đánh mất. Ngài truyền lệnh cho loài cá (Ma-thi-ơ 17:24-27); Lu-ca 5:1-11; Giăng 21:1-14), loài chim (Ma-thi-ơ 26:31-34, 74-75), và muôn thú (Mác 1:12-13; Lu-ca 19:30). Ngài đã cai trị! Song chính dân sự của Chúa đã chối bỏ Ngài. Phi-lát, quan tổng quản người La-mã, đã hỏi Chúa rằng: “Chính ngươi là Vua dân Giu-đa, phải chăng?” Đức Chúa Giê-su đáp rằng: “Nước của Ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy” (Giăng 18:33, 36). Nói cách khác, nước Chúa không phải là một thể chế chính trị nhưng là một cộng đồng thờ phượng và phục vụ. Một ngày trong tương lai, Đức Chúa Giê-su sẽ là “Vua của cả trái đất,” nhưng hôm nay vương quốc của Chúa đang hiện hữu ở bất cứ nơi đâu dân sự của Ngài vâng lời Chúa và cầu nguyện rằng: “Nước Cha được đến. Ý Cha được nên ở đất cũng như trời” (Ma-thi-ơ 6:10). Đám đông la lớn với Phi-lát rằng: “Đóng đinh hắn trên cây thập tự!” Các thầy tế lễ nói rằng: “Chúng tôi không có vua khác, chỉ Sê-sa mà thôi” (Giăng 19:15). Đức Chúa Giê-su đội một mão gai và bị đóng đinh trên cây thập tự vì cớ chúng ta với một tấm bảng trên đầu Ngài viết rằng: “Giê-su người Na-xa-rét, Vua dân Giu-đa.” Nhưng bởi sự chết và phục sinh, Đức Chúa Giê-su phá vỡ quyền lực của tội lỗi và sự chết; giờ đây ân điển cai trị, và những ai tin cậy nơi Đức Chúa Giê-su có thể “cai trị trong sự sống” (Rô-ma 5:17, 21). Ngài đã lập chúng ta làm “vua và thầy tế lễ” (Khải Huyền 1:5-6) và chúng ta được đồng ngồi cùng Chúa trên ngôi (Ê-phê-sô 2:1-7). Chúng ta có thể bước đi trong sự đắc thắng và phước hạnh bởi vì chúng ta “cại trị trong sự sống” qua Ngài (Rô-ma 5:17).

 

Vua sẽ trở lại! Đức Chúa Giê-su hứa sẽ trở lại và đem những ai tin cậy nơi Ngài về nhà của họ trên thiên đàng để cùng cai trị với Ngài đời đời (Giăng 14:1-6; Khải Huyền 22:5). Sẽ có trời mới đất mới. Trong thời gian chờ đợi, đặc quyền và nhiệm vụ của chúng ta đó là trung tín “thờ phượng Vua” (Xa-cha-ri 14:16-17) hầu việc Ngài. Đức Chúa Giê-su là Vua muôn vua và Chúa các chúa (Khải Huyền 17:14; 19:16), Ngài là Vua thiên đàng và Vua của cả trái đất.

Đức Chúa Cha “đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài” (Cô-lô-se 1:13). Hiện nay chúng ta ở đang trong vương quốc của Chúa! Hãy thờ phượng Vua!

Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.

Khải Huyền 21:4

Admin

Có thể bạn quan tâm