Trang chủ Hỏi Và Đáp Vương Quốc

Vương Quốc

bởi admin

Vương quốc Đức Chúa Trời được đề cập thường xuyên trong những sách Phúc Âm (ví dụ trong Mác 1:15; 10:15; 15:43; Lu-ca 17:20) và ở những chỗ khác trong Tân Ước (ví dụ Công vụ 28:31; Rô-ma 14:17; I Cô-rinh-tô 15:50). Vương quốc Đức Chúa Trời có ý nghĩa tương đồng với vương quốc thiên đàng (Ma-thi-ơ 19:23). Khái niệm về vương quốc Đức Chúa Trời mang nhiều ý nghĩa khác nhau trong những phân đoạn khác nhau trong Kinh Thánh.

Một cách khái quát, vương quốc Đức Chúa Trời là sự cai trị của Đức Chúa Trời tối cao đời đời trên toàn cõi vũ trụ. Một số phân đoạn của Kinh Thánh chỉ ra rằng Đức Chúa Trời là Đấng Cai Quản hiển nhiên của tất cả tạo vật: “Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời, Vương quốc Ngài cai trị trên muôn vật.”(Thi-thiên 103:19). Và như vua Nê-bu-cát-nết-sa tuyên bố rằng “Vương quốc của Ngài là vương quốc trường tồn” (Đa-ni-ên 4:3). Mọi thẩm quyền tồn tại đều được thiết lập bởi Đức Chúa Trời (Rô-ma 13:1). Vậy, có thể hiểu theo một cách là vương quốc Đức Chúa Trời bao gồm mọi thứ.

Theo nghĩa hẹp hơn, vương quốc Đức Chúa Trời là sự cai trị tâm linh trên những tấm lòng và cuộc sống của những ai bằng lòng thuận phục thẩm quyền của Đức Chúa Trời (Lu-ca 11:20; 17:20-21; 18:16-17, 24-25). Những ai coi thường thẩm quyền của Đức Chúa Trời và từ chối thuận phục Ngài thì sẽ không được vào vương quốc Đức Chúa Trời; ngược lại, những ai xưng nhận Chúa là Chủ và vui lòng đầu phục sự cai trị của Đức Chúa Trời trong tấm lòng của họ thì được vào vương quốc Đức Chúa Trời. Theo cách hiểu này, vương quốc Đức Chúa Trời nói về tâm linh — Chúa Giê-xu đã nói vương quốc Đức Chúa Trời không ở trên đất này (Giăng 18:36), và Ngài rao giảng rằng sự ăn năn và đức tin vào Ngài là cần thiết để vào vương quốc Đức Chúa Trời (Mác 1:14-15). Vương quốc Đức Chúa Trời có thể tương đồng với lĩnh vực của sự cứu chuộc được đề cập rõ ràng trong Giăng 3:5-7, khi Chúa Giê-xu nói chỉ có thể vào vương quốc Đức Chúa Trời khi được sinh lại. Tham khảo thêm trong I Cô-rinh-tô 6:9.

Cũng có cách hiểu khác về vương quốc Đức Chúa Trời được sử dụng trong Thánh Kinh: đó là sự cai trị theo nghĩa đen của Chúa Giê-xu trên trái đất này trong Thiên hi niên (1000 năm). Đa-ni-ên đã nói “Đức Chúa Trời trên trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt” (Đa-ni-ên 2:44; xem thêm 7:13-14), và nhiều tiên tri khác cũng tiên tri về điều tương tự (Áp-đia 1:21; Ha-ba-cúc 2:14, Mi-chê 4:2; Xa-cha-ri 14:9). Một số nhà thần học liên hệ vương quốc Đức Chúa Trời đến cả tương lai và hiện tại. Đối với tương lại thì đây là sự bày tỏ mở của vương quốc Đức Chúa Trời, đó là “vương quốc vinh hiển”. Còn đối với hiện tại thì đây là sự bày tỏ kín của vương quốc Đức Chúa Trời, đó là “vương quốc ân điển”. Tuy nhiên cả hai sự bày tỏ này đều có những điểm liên quan với nhau. Chúa Giê-xu Christ đã thiết lập sự cai trị tâm linh trên hội thánh trên đất, và một ngày Ngài sẽ thiết lập sự cai trị thực thể trên Giê-ru-sa-lem tại thời điểm mà ngay cả muôn thú của vương quốc sẽ được phục hồi lại trạng thái ban đầu trước khi con người bị sa ngã (Ê-sai 11:6-8).

Vương quốc Đức Chúa Trời có nhiều khía cạnh. Chúa là Đấng Chủ Tể trên cả vũ trụ này, và theo nghĩa đó thì vương quốc của Ngài mang tính phổ quát (I Ti-mô-thê 6:15). Ngoài ra vương quốc Đức Chúa Trời còn bao gồm cả sự ăn năn và sự sinh lại, điều này giống như sự cai trị của Ngài trên tấm lòng của những con cái của Ngài trên thế giới này để chuẩn bị cho những gì diễn ra tiếp theo. Công việc bắt đầu trên đất sẽ hoàn tất tại thiên đàng (Phi-líp 1:6).

gotquestions.org

Có thể bạn quan tâm