Trang chủ Thần Học What is atheism?

What is atheism?

bởi admin
Chủ nghĩa vô thần là gì?

Trả lời: Chủ nghĩa vô thần là quan điểm cho rằng Đức Chúa Trời không tồn tại. Chủ nghĩa vô thần không phải là một sáng kiến mới mẻ. Thi Thiên 14: 1, được viết bởi vua Đa-vít khoảng 1.000 năm trước Công nguyên, đề cập đến chủ nghĩa vô thần: “Kẻ ngu dại nói trong lòng của mình, không có Đức Chúa Trời.” Số liệu thống kê gần đây cho thấy một số lượng ngày càng tăng của người tự xưng là người vô thần, lên đến 10 phần trăm dân số trên toàn thế giới. Vì vậy, tại sao ngày càng có nhiều người trở thành vô thần? Có phải chủ nghĩa vô thần thực sự hợp vai trò những người vô thần công bố nó như thế không?

Tại sao chủ nghĩa vô thần thậm chí còn tồn tại? Tại sao Đức Chúa Trời không mặc khải chính mình Ngài cho con người, chứng minh rằng Ngài tồn tại? Chắc chắn, nếu Đức Chúa Trời chỉ xuất hiện, theo cách nghĩ của nhiều người rằng mọi người sẽ tin vào Ngài! Vấn đề ở đây là sự mong muốn của Đức Chúa Trời không phải chỉ thuyết phục mọi người rằng Ngài tồn tại. Mong muốn của Đức Chúa Trời cho mọi người tin vào Ngài bởi đức tin (2 Phi-e-rơ 3: 9) và chấp nhận bằng đức tin ơn cứu rỗi của Ngài (Giăng 3:16). Đức Chúa Trời đã chứng minh rõ ràng sự tồn tại của Ngài rất nhiều lần trong Cựu Ước (Sáng thế ký đoạn 6-9; Xuất 14: 21-22; 1 Các Vua 18: 19-31). Có phải mọi người đều tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu? Vâng. Có phải họ thay đổi từ đường lối tội lỗi sang việc vâng lời Chúa? Không, nếu một người không sẵn lòng tiếp nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời bằng đức tin, thì người ấy chắc chắn không sẵn sàng tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ là Đấng cứu chuộc bởi đức tin (Ê-phê-sô 2: 8-9). Mong muốn của Đức Chúa Trời là mọi người trở thành Cơ Đốc nhân, không chỉ là người hữu thần (những người tin rằng Đức Chúa Trời thực hữu).

Kinh Thánh nói với chúng ta rằng sự tồn tại của Đức Chúa Trời phải được tiếp nhận bởi đức tin. Hê-bơ-rơ 11: 6 tuyên bố, “Và không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời, bởi vì bất cứ ai đến với Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài thường hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là người được phước khi chúng ta tin và tin cậy vào Đức Chúa Trời bằng đức tin: “Sau đó, Chúa Giê-xu nói với người,” bởi vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin; phước thay là những người không thấy mà đã tin” (Giăng 20:29).

Sự tồn tại của Đức Chúa Trời phải được tiếp nhận bởi đức tin, nhưng điều này không có nghĩa là niềm tin vào Đức Chúa Trời là bất hợp lý. Có nhiều lập luận hợp lý về sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy rằng sự tồn tại của Đức Chúa Trời được nhìn thấy rõ ràng trong vũ trụ (Thi Thiên 19: 1-4), trong tự nhiên (Rô-ma 1: 18-22), và trong tấm lòng của chúng ta (Truyền đạo 3:11). Mặc dù vậy, sự tồn tại của Đức Chúa Trời không thể chứng minh; nó phải được tiếp nhận bởi đức tin.

Tương tự vậy, nó đòi hỏi nhiều niềm tin để tin vào chủ nghĩa vô thần. Để tuyên bố tuyệt đối “Đức Chúa Trời không tồn tại” là công bố rằng tất cả những điều gì cần biết, những điều gì cần thấy và những điều gì cần chứng kiến trong toàn cõi vũ trụ đã được biết, thấy và chứng kiến. Tất nhiên, không có người vô thần nào công bố như vậy. Tuy nhiên, đó là những gì họ đang tuyên bố khi họ nói rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn không thực hữu. Người vô thần không thể chứng minh rằng Đức Chúa Trời không sống ở trung tâm của mặt trời, hoặc dưới những đám mây của sao Mộc, hoặc trong một số Tinh vân xa. Vì những nơi này vượt quá khả năng quan sát của chúng ta, chúng ta không thể được chứng minh rằng Đức Chúa Trời không tồn tại. Để thành một người vô thần đòi hỏi nhiều đức tin như một người hữu thần.

Chủ nghĩa vô thần không thể được chứng minh, và sự tồn tại của Đức Chúa phải được tiếp nhận bởi đức tin. Hiển nhiên, các Cơ Đốc nhân tin tưởng mạnh mẽ rằng Đức Chúa Trời hiện hữu, và thừa nhận rằng sự tồn tại của Đức Chúa Trời là một vấn đề của đức tin. Đồng thời, chúng tôi bác bỏ ý tưởng cho rằng niềm tin vào Đức Chúa Trời là không hợp lý. Chúng tôi tin rằng sự tồn tại của Đức Chúa Trời có thể được nhìn thấy rõ ràng, cảm nhận sâu sắc, và quan trọng đối với triết học và khoa học. “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày nầy giảng cho ngày kia, Đêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói; Cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất, Và lời nói chúng nó truyền đến cực địa.” (Thi Thiên 19: 1-4).

English

https://www.gotquestions.org/viet

 

“What is atheism?”

Answer: Atheism is the view that God does not exist. Atheism is not a new development. Psalm 14:1, written by David around 1000 B.C., mentions atheism: “The fool says in his heart, ‘There is no God.’” Recent statistics show an increasing number of people claiming to be atheists, up to 10 percent of people worldwide. So why are more and more people becoming atheists? Is atheism truly the logical position atheists claim it to be?

Why does atheism even exist? Why doesn’t God simply reveal Himself to people, proving that He exists? Surely if God would just appear, the thinking goes, everyone would believe in Him! The problem here is that it is not God’s desire to just convince people that He exists. It is God’s desire for people to believe in Him by faith (2 Peter 3:9) and accept by faith His gift of salvation (John 3:16). God clearly demonstrated His existence many times in the Old Testament (Genesis 6-9Exodus 14:21-221 Kings 18:19-31). Did the people believe that God exists? Yes. Did they turn from their evil ways and obey God? No. If a person is not willing to accept God’s existence by faith, then he/she is definitely not ready to accept Jesus Christ as Savior by faith (Ephesians 2:8-9). God’s desire is for people to become Christians, not just theists (those who believe God exists).

The Bible tells us that God’s existence must be accepted by faith. Hebrews 11:6 declares, “And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him.” The Bible reminds us that we are blessed when we believe and trust in God by faith: “Then Jesus told him, ‘Because you have seen me, you have believed; blessed are those who have not seen and yet have believed’” (John 20:29).

The existence of God must be accepted by faith, but this does not mean belief in God is illogical. There are many good arguments for the existence of God. The Bible teaches that God’s existence is clearly seen in the universe (Psalm 19:1-4), in nature (Romans 1:18-22), and in our own hearts (Ecclesiastes 3:11). With all that said, the existence of God cannot be proven; it must be accepted by faith.

At the same time, it takes just as much faith to believe in atheism. To make the absolute statement “God does not exist” is to make a claim of knowing absolutely everything there is to know about everything and of having been everywhere in the universe and having witnessed everything there is to be seen. Of course, no atheist would make these claims. However, that is essentially what they are claiming when they state that God absolutely does not exist. Atheists cannot prove that God does not, for example, live in the center of the sun, or beneath the clouds of Jupiter, or in some distant nebula. Since those places are beyond our capacity to observe, it cannot be proven that God does not exist. It takes just as much faith to be an atheist as it does to be a theist.

Atheism cannot be proven, and God’s existence must be accepted by faith. Obviously, Christians believe strongly that God exists, and admit that God’s existence is a matter of faith. At the same time, we reject the idea that belief in God is illogical. We believe that God’s existence can be clearly seen, keenly sensed, and proven to be philosophically and scientifically necessary. “The heavens declare the glory of God; the skies proclaim the work of his hands. Day after day they pour forth speech; night after night they display knowledge. There is no speech or language where their voice is not heard. Their voice goes out into all the earth, their words to the ends of the world” (Psalm 19:1-4).

Recommended Resource: Inside the Atheist Mind by Anthony DeStefano

 

Có thể bạn quan tâm