Trang chủ Khoa học - Khảo cổ Cha, Con Và Thánh Linh

Cha, Con Và Thánh Linh

bởi

Vả, khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp-têm, Đức Chúa Jêsus cũng chịu phép báp-têm. Ngài đương cầu nguyện thì trời mở ra, Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài; lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường.
Lu-ca 3:21-22

Từ “ba ngôi hiệp một” không được tìm thấy trong Kinh Thánh. Nhưng khi cẩn thận đọc nhiều câu Kinh Thánh khác nhau trong đề tài này sẽ dẫn chúng ta đến một lẽ thật quan trọng. Trong sự tạo dựng thế giới, ngay từ trong sách Sáng thế ký, danh xưng Đức Chúa Trời được dùng trong hình thức số nhiều: “Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta.” (Sáng. 1:26)

Khi Chúa Giê-su nhận phép Báp-tem, có ba thân vị riêng biệt xuất hiện: Đức Con đang nhận báp-tem; Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu đậu trên Đức Con; và Đức Cha hiện diện bằng lời phán của Ngài từ trên cao. Do đó, điều hoàn toàn hợp lý là những người theo Chúa Giê-su trong suốt nhiều thế kỷ đã tuyên xưng Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một, nhận biết rằng có ba ngôi trong một thể duy nhất.

Khi kính mến Chúa với cả tấm lòng và tôn thờ Ngài trong mọi khía cạnh của cuộc sống, chúng ta trải nghiệm kết quả của sự hiện diện Thánh Linh trong chúng ta. Những mỹ đức mới xuất hiện, Cơ đốc nhân trở nên giống như Đấng Christ trong tình yêu, niềm vui, hòa bình, sự kiên nhẫn, tự kiểm soát bản thân và những bông trái khác của Thánh Linh đã thành hiện thực. Mọi người chung quanh có thể nhận ra chúng.

Thờ phượng Đức Chúa Trời là Cha thiên thượng, tiếp nhận Chúa Giê-su là Cứu Chúa – Ngài làm chủ mọi lĩnh vực của đời sống, và để Chúa Thánh Linh biến đổi để chúng ta trở nên càng giống Chúa Giê-su nhiều hơn.

“TÔI TIN RẰNG ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG KINH THÁNH LÀ DUY NHẤT VÀ CHÂN THẬT – ĐỨC CHA, ĐỨC CON VÀ ĐỨC THÁNH LINH.”

Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu-đốt của-lễ thiêu, củi, đá, bụi, và rút nước trong mương.
1 Các vua 18:38

Hãy đọc chậm rãi lời tường thuật ở đây. Ngọn lửa của Chúa “cháy trên mặt nước” sau khi tiên tri Ê-li bình tĩnh cầu nguyện, cầu xin Đức Chúa Trời hãy để những kẻ ngoại giáo chứng kiến sức mạnh đáng kinh ngạc của Đức Chúa Trời quyền năng.

Màn thách đấu diễn ra căng thẳng trên núi Cạt-mên. Từ sáng cho đến giữa trưa, các tiên tri của Ba-anh cầu khẩn thần của mình, “Hỡi Ba-anh! Xin đáp lời chúng tôi. Nhưng chẳng có tiếng gì, cũng chẳng ai đáp lời; chúng đều nhảy chung-quanh bàn-thờ mình đã dựng lên.” Không có gì xảy ra, khi tên của Ba-anh được cầu khấn, thậm chí những người này còn “lấy gươm giáo gạch vào mình cho đến chừng máu chảy ra.” Ba-anh hoàn toàn không trả lời sự cầu khẩn của những kẻ theo mình.
Tuy nhiên Đức Chúa Trời mà Ê-li hầu việc thì không phải như vậy. Khi tiên tri của Đức Chúa Trời cầu nguyện, phép lạ xảy ra: “Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu-đốt của-lễ thiêu, củi, đá, bụi, và rút nước trong mương. Thấy vậy, cả dân-sự sấp mình xuống đất, và la rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời! Giê-hô-va là Đức Chúa Trời!”

Cảm ơn Chúa vì những lần Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài cho bạn, hãy tìm kiếm Ngài để Ngài làm điều giống như Ngài đã làm cho Ê-li một lần nữa hôm nay.

“TÔI TIN RẰNG ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG KINH THÁNH LÀ DUY NHẤT VÀ CHÂN THẬT – ĐỨC CHA, ĐỨC CON VÀ ĐỨC THÁNH LINH.”

Randy & Rozanne Frazee
Translated by Tuong Vi

 

 

 

Có thể bạn quan tâm