Trang chủ Biên dịch Đào Tạo Môn Đồ – Chương 7: Môn Đồ Hóa Người Khác

Đào Tạo Môn Đồ – Chương 7: Môn Đồ Hóa Người Khác

bởi admin

Đào Tạo Môn Đồ
Tác giả: Greg Laurie

Chương Bảy
Môn Đồ Hóa Người Khác

Không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời; và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới. (2 Cô-rinh-tô 3:5-6)

Đây là chương quan trọng nhất của sách này. Đây là điều tôi muốn xây dựng trên hết, bởi lúc này chúng ta đã đi đến kết quả của sự trở thành môn đồ Chúa Giê-su: chuyển giao những điều chúng ta đã học để môn đồ hoá người khác.

Trước khi cất lên, Chúa Giê-su trao cho các môn đồ những mạng lệnh theo thứ tự: “Đức Chúa Giê-su đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:18-20)

Để cảm thấy được sự ảnh hưởng của những mạng lệnh này trên cuộc đời chúng ta là môn đồ Ngài, chúng ta cần phải xem hai quan sát quan trọng.

Đầu tiên, ba câu bạn vừa đọc thường được gọi là Đại Mạng Lệnh. Chú ý rằng đây là mạng lệnh. Trái ngược với đề nghị. Chúa Giê-su không bao giờ đề nghị chúng ta nên rao phúc âm ra thế giới. Đây đã – và luôn – là mạng lệnh.

Thứ hai những từ này không trực tiếp chỉ đành cho mười hai môn đồ đầu tiên, cũng không chỉ dành cho các mục sư, nhà truyền giáo, và giáo sĩ. Chúng dành cho mọi người theo Chúa và môn đồ của Chúa Giê-su. Nếu tôi là môn đồ Ngài thì tôi được lệnh đi và môn đồ hóa người khác. Và nếu tôi không môn đồ hóa người khác thì tôi không thực sự là người môn đồ Chúa muốn.

Vậy thì môn đồ hóa có nghĩa là gì? Câu 20 định nghĩa là: “dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.” Tức là chúng ta không chỉ chia sẻ đức tin với người khác, mà còn phải sống bày tỏ đức tin để mọi người có thể quan sát thấy trong hành động – chia sẻ sứ điệp phúc âm bằng lời nói và làm mẫu bằng tấm gương.

Với sự hiểu biết này, chúng ta giờ có một điều căn bản phù hợp để kiểm tra chi tiết hơn ý nghĩa của môn đồ hoá người khác.

Có thể bạn quan tâm