Trang chủ Sứ điệp mỗi ngày Cơ-đốc-nhân Có Thể Đánh Mất Sự Cứu Rỗi?

Cơ-đốc-nhân Có Thể Đánh Mất Sự Cứu Rỗi?

bởi

TÔI CÓ THỂ ĐÁNH MẤT SỰ CỨU RỖI?

 

Đây là một câu hỏi quan trọng cho tín nhân. Câu hỏi này đem đến sự chia rẽ giữa vòng các giáo phái Cơ đốc, vì câu trả lời của một số hệ phái khác biệt nhau.

Hy vọng của chúng tôi là khích lệ các tín nhân tìm thấy sự cứu rỗi chắc chắn ở trong Christ. Có nhiều lý do để nói rằng Cơ đốc nhân không thể đánh mất sự cứu rỗi của mình.

Về căn bản, Đức Chúa Trời là nguồn của sự cứu rỗi (Giô-na 2:10). Ngài là Đấng ban cho sự cứu rỗi (Rô-ma-6:23) đến với tất cả những ai bằng lòng tiếp nhận (Giăng 1:12; 11:25). Sự cứu rỗi không phải là một điều gì đó mà chúng ta có thể dùng sức riêng để có (Ga-la-ti 2:16; Ê-phê-sô 2:8-9; Tít 3:5-6). Nó được cung ứng từ TRỜI. Kinh Thánh dạy rằng: “các sự ban cho và kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ.” (Rô-ma 11:29) và “Chúa có thể làm được mọi sự, chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm.” (Gióp 42:2).

Trong Tân Ước Chúa Giê-su dạy: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.  Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.  Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha.” (Giăng 10:27-29). Những lời này bảo đảm sự cứu chắc chắn cho tín nhân, không một ai có thể “cướp nổi chiên đó (các tín nhân) khỏi tay Cha.” Vì thế Phao-lô viết: “nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.”  (2 Ti-mô-thê 2:13)

Nhìn xa hơn nữa, chúng ta thấy rằng khi một cá nhân đặt đức tin của mình nơi Đấng Christ, người đó trở thành một chi thể trong thân thể Christ (1 Côr. 12:13) và được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 1:13) cho đến ngày cứu chuộc (Ê-phê-sô 4:30). Đó là lý do sứ đồ Phao-lô dạn dĩ công bố, “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép,  bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:38-39)

romans_8_38_39_by_kcruss-d4ychq9

Sự an ninh vĩnh cửu trong sự cứu rỗi có hàm ý cho những ham muốn tư dục của tín nhân tiếp tục tồn tại mãi mãi? Không. Khi một người thực sự được cứu, người đó không còn cảm thấy thoải mái hay bình an nếu tiếp tục bơi lội trong tội lỗi. Sứ đồ Giăng viết, “Ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời.” (1 Giăng 3:9). Có thể minh họa điều này như sau: Khi bạn đặt một con heo và một con chiên trong vũng bùn. Con heo sẽ thích thú ở lại trong đó, còn con chiên thì sẽ tìm cách ra khỏi vũng bùn. Những ai mà tiếp tục bơi lội trong tội lỗi – họ không phải là chiên.

Vì vậy giống như Phao-lô, chúng ta là những Cơ đốc nhân có thể tin chắc chắn sự cứu rỗi của mình trong Christ không thể bị đánh mất.

ÁP DỤNG

Dù bạn đang ở trong tình huống nào, hãy nhớ rằng tình yêu của Đức Chúa Trời và sự tha thứ của Ngài lớn hơn tội lỗi và những hoài nghi của bạn. Giu-đe 24-25 viết, “Vả, nguyền Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được,  là Đức Chúa Trời có một, là Cứu Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta, được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời! A men.”

KINH THÁNH THAM KHẢO

Giăng 5:24; 6:37-40; 10:27-28; Rô-ma 4:5-6; Ê-phê-sô 1:4-5;, 13; 2:5-6; 2 Ti-lmo6-thê 1:12; 1 Phi-e-rơ 1:5

Hướng Đi biên soạn

Sách tham khảo:

The Bible’s Answers To 100 of Life’s Biggest Questions, by Norman L. Geisler & Jason Jimenez 

Sự Cứu Rỗi Có Thực Sự Miễn Phí Không?
Mục Sư Rick Warren


 “Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Rô-ma 3:24)

Nếu bạn hỏi 100 người dọc đường rằng, “Làm sao để vào được Thiên Đàng?” bạn sẽ nhận được thật nhiều câu trả lời khác nhau có thể được tóm tắt với đại ý là phải làm công quả để vào Thiên Đàng.  Bạn sẽ nghe những lời như, “Cố gắng sống tốt và làm hết sức mình,” hay “Chú tâm chăm chỉ sống đạo đức,” hoặc “Làm nhiều điều tốt hơn điều xấu.”  Tất cả những ý tưởng nầy đều dựa trên công đức, chứ không trên ân sủng của Chúa.

Nhưng ơn cứu rỗi là một món quà, và bạn không thể làm lụng để đổi lấy quà.  Không phải trả tiền để được quà.  Bạn không thể bỏ công ra để được, bạn không thể mua, và bạn cũng không thể làm lụng để nhận được.

Đây là điểm khác biệt căn bản giữa Cơ-đốc giáo và mọi tôn giáo khác.  Cơ-đốc giáo là tôn giáo duy nhất đặt nền tảng trên ân điển.  Mọi tôn giáo khác đều dựa trên các công đức có thể tóm lược trong hai chữ: “việc làm”.  Có những quy định bạn phải làm để được sự chấp nhận của Chúa, để được phước, để được hưởng thiên đàng.  Luôn luôn có những điều luật, những quy định, và những nghi lễ – một điều gì đó bạn phải làm.

Trong khi đó, nếu bạn tóm lược Cơ-đốc giáo bằng một từ, thì từ đó là “hoàn tất.”  Chúa Giê-xu đã trả giá cho bạn trên thập tự giá.  Đã hoàn tất!

Có lần một người hỏi tôi, “Mục sư Rick, tôi phải làm gì để được sự cứu rỗi?”  Tôi đáp, “Quá muộn rồi!” (câu trả lời làm anh thật kinh ngạc).  “Anh đã muộn cả 2000 năm!  Những gì cần phải làm để anh có được sự cứu rỗi đã được thực hiện rồi, anh không cần phải làm gì nữa.”

Chúa Giê-xu đã làm rồi.  Ngài đã trả giá cho sự cứu rỗi của bạn trên thập tự giá, và giờ đây nó là một quà tặng miễn phí cho bạn.  Đó là lý do khi treo thân trên thập tự, Ngài phán, “Mọi sự đã được trọn.” Ngài không nói, “Đời ta xong rồi,” vì Ngài không chấm dứt.  Ngài vẫn hiện đang sống.  “Mọi sự” đây chính là “sự cứu rỗi của bạn”.  Kế hoạch ban ơn cứu chuộc cho mỗi người đã hoàn tất.

Rô-ma 3:24 chép rằng, “Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jesus Christ.”

Bạn không vào Thiên Đàng dựa trên điều bạn làm.  Bạn vào Thiên Đàng dựa trên những điều Chúa Giê-xu Christ đã làm cho bạn.

Khi bạn thật sự hiểu ân điển, bạn sẽ vui nhận, vì đó là quà tặng lớn nhất trong đời được ban cho bạn.

 

Có thể bạn quan tâm