Trang chủ Dưỡng Linh Nhận Được Sự Tha Thứ Của Đức Chúa Trời?

Nhận Được Sự Tha Thứ Của Đức Chúa Trời?

bởi admin

Công vụ 13: 38 cho biết: “Bởi vậy, hỡi anh em của tôi, tôi muốn anh em biết rằng nhờ Chúa Giê-Xu mà sự tha tội được rao truyền cho anh em.”

Sự tha thứ là gì và tại sao tôi cần được tha thứ ?

Từ ngữ “tha thứ” có nghĩa là “tẩy xóa một bảng viết sạch sẽ”, “tha thứ”, “xóa nợ”. Khi chúng ta phạm lỗi với một người , chúng ta sẽ tìm kiếm sự tha thứ từ người đó để mối quan hệ được phục hồi trở lại. Sự tha thứ không phải là đặc ân vì một người xứng đáng được tha thứ. Không một ai xứng đáng được tha thứ. Tha thứ là một nghĩa cử của tình yêu thương, lòng thương xót và ân điển. Tha thứ là quyết định không còn lưu lại điều gì chống lại người khác dù họ đã từng làm gì với bạn đi nữa.

Kinh Thánh nói rằng tất cả chúng ta đều cần sự tha thứ từ Thượng Đế. Tất cả chúng ta đều bị tội lỗi ràng buộc. Truyền đạo 7:20 cho biết: “Không có một người công bình nào trên đất mà làm điều phải và không hề phạm tội.” I Giăng 1:8 nói: “Nếu chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta tự lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.” Tất cả tội lỗi chủ yếu là sự bất tuân, chống nghịch với Thượng Đế (Thi Thiên 51:4). Kết quả là chúng ta rất cần sự tha thứ của Thượng Đế. Nếu tội lỗi của chúng ta không được tha, chúng ta sẽ trả giá qua việc chịu đựng những hậu quả của tội lỗi trong cõi đời đời. (Ma-thi-ơ 25:46; Giăng 3:36)

Tha thứ – Làm cách nào để tôi được tha thứ?

Tạ ơn Chúa, Thượng Đế, Đấng yêu thương và giàu lòng thương xót, mong muốn tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta. II Phi-e-rơ 3:9 nói với chúng ta: “… Ngài nhẫn nại với bạn, không muốn một ai bị hư mất, nhưng cho mọi người đến ăn năn.” Thượng Đế muốn tha thứ cho chúng ta nên Ngài đã ban cho chúng ta phương cách để nhận sự tha thứ. Sự chết là hình phạt duy nhất cho tội lỗi chúng ta. Nửa câu đầu của Rô- ma 6:23 cho biết: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết…” Sự chết đời đời là những gì mà chúng ta phải chịu cho tội lỗi của chúng ta. Thượng Đế, trong chương trình trọn vẹn của Ngài, đã trở thành người qua Chúa Giê -Xu Christ. (Giăng 1:1,14). Chúa Giê-Xu đã chết trên cây thập tự, gánh lấy hình phạt mà chúng ta đáng phải chịu – chính là sự chết. II Cô-rinh-tô 5:21 dạy chúng ta: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” Chúa Giê-Xu đã chết trên cây thập tự nhận lấy hình phạt mà đáng ra chúng ta phải chịu. Vì Chúa Giê-Xu là Thượng Đế nên sự chết của Ngài đã ban sự tha thứ cho tội lỗi của toàn thể nhân loại. I Giăng 2:2 có chép: “Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.” Chúa Giê-Xu sống lại từ kẻ chết báo tin sự đặc thắng của Ngài trên tội lỗi và sự chết (I Cô-rinh-tô 15:1-28). Ngợi khen Thượng Đế qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-Xu, nửa câu sau của RôMa 6:23 đã thành hiện thực: “…Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời qua Giê-Xu Christ cứu chúa chúng ta.”

Bạn có muốn cb được tha tội không? Bạn có cảm thấy mặc cảm tội lỗi dai dẳng mà hình như bạn không thể dứt bỏ? Bạn sẽ nhận được sự tha thứ blhh nếu bạn đặt niềm tin vào Giê-Xu Christ là Cứu Chúa của bạn. Ê-phê-sô 1:7 “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài.” Chúa Giê-Xu đã trả nợ cho chúng ta vì thế chúng ta có thể được tha tội . Tất cả những gì bạn cần làm là cầu xin Thượng Đế tha thứ cho bạn qua Chúa Giê-Xu, tin rằng Chúa Giê Xu đã chết thay cho tội lỗi của bạn cb và Ngài tha thứ cho bạn. Giăng 3:16-17 chứa đựng thông điệp kỳ diệu này: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.”

Tha thứ – Có thật dễ dàng đến như vậy không?

Có, thật sự rất dễ dàng. Bạn không thể tự có được sự tha thứ từ Thượng Đế. Bạn cũng không thể trả cho sự tha tộib từ Thượng Đế. Bạn chỉ có thể tiếp nhận sự tha thứ bằng đức tin qua ân điển và sự thương xót của Thượng Đế. Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa Giê-Xu làm Cứu Chúa của bạn và nhận sự tha thứ từ Thượng Đế, đây là lời cầu nguyện mà bạn có thể nói: “Lạy Chúa, con biết con đã phạm tội chống nghịch Ngài nên đáng bị hình phạt, nhưng Chúa Giê-Xu đã gánh lấy hình phạt thay cho con. Qua đức tin vào Chúa Giê-Xu, con được tha thứ. Con xin từ bỏ tội lỗi của con và đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì ân điển kỳ diệu và sự tha thứ của Ngài. A-men! (Việc nói những lời này hay những lời cầu nguyện khác không giải cứu được bạn. Chỉ có đặt niềm tin vào Chúa Giê-Xu thì bạn mới được tha thứ tội lỗi. Lời cầu nguyện này là cách đơn giản để diễn tả niềm tin của bạn với Thượng Đế và cảm tạ Ngài vì đã tha tội cho bạn .)

Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ sau khi đọc bài viết này g không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay, tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ.”

Có thể bạn quan tâm