Trang chủ Tổng Hợp BÀI THI QUỐC TỊCH NƯỚC TRỜI.

BÀI THI QUỐC TỊCH NƯỚC TRỜI.

bởi admin
BÀI THI QUỐC TỊCH NƯỚC TRỜI.
Câu hỏi thứ hai mươi: Ai là người chẳng bao giờ hưởng được Nước Trời?
Xem 1 Cô-rinh-tô 6: 9-11 “Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình: Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc,kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu.
Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi.

Câu hỏi thứ mười chín: Tại sao người cậy công đức riêng của mình cũng không thể gia nhập Nước Trời?
Xem Ma-thi-ơ 5: 20, “Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.
Xem Mác 7:20-23 “Vậy, Ngài phán: Hễ sự gì từ người ra, đó là sự làm dơ dáy người! Vì thật là tự trong,tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh
đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người.
🙂

Câu hỏi thứ mười tám: Dù ở Mỹ hay ở Việt Nam, những người nào sau đây vẫn không thể nhập tịch Nước Trời?
-Mác 10:24 “Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng Đức Chúa Jêsus lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào!”
-Ga-la-ti 5: 19-21 “Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ,say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em,như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Kết luận: Loài người không thể cậy sức riêng để tìm kiếm và gia nhập Nước Trời.

🙂

Câu hỏi thứ mười bảy: Đọc Mác 1: 14-15. “Sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa Jêsus đến xứ Ga-li-lê, giảng tin lành của Đức Chúa Trời, mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin tin lành.” Bạn biết Chúa Giê-su đang giảng gì?
Chữ tin lành (the gospel) nghĩa là tin tức tốt lành, hay tin mừng-good news- (không có nghĩa là một giáo phái). Để ý câu tin lành về Nước Trời. Nước Trời còn gọi là Vương Quốc của Đức Chúa Trời (Kingdom of God). Vậy Nước Trời đã đến gần có nghĩa là Vua Trời đã đến gần với loài người. Chúa Giê-su là Con Một Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su được tôn là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa.
Xem Giăng 1:18 “Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời;chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết.”
Xem Ga-la-ti 4:4 “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn,Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài.”
Xem Phi-líp 2:9. “Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh.”
Sự hiểu biết của chúng ta ngày nay về Vua Trời, Nước Trời hoàn toàn dựa vào sự hiểu biết của chúng ta về Kinh Thánh. Hãy trực tiếp đọc kỹ, suy gẫm và làm theo Kinh Thánh…

(Còn nữa)

Mục sư Nguyễn Văn Huệ

Có thể bạn quan tâm