Trang chủ Tổng Hợp Viện Truyền Giáo Việt Nam

Viện Truyền Giáo Việt Nam

bởi admin

Buổi Hội Thảo của Viện Truyền Giáo Việt Nam – Vietnamese Missionary Institute

Các mục sư và con cái Chúa đến từ nhiều tỉnh thành của Việt Nam.

SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO

Các ghi chú được trích từ các văn phẩm của IFMA và từ các bản tường thuật của Qúi Ông Frame and Knights tại quần đảo Phi-Luật Tân.

Ngày nay trên thế giới có đến 3 tỉ rưỡi người.

Ít nhất có đến phân nữa số người này chưa một lần nghe đến Phúc Aâm.

2/5 dân số trên thế giới có tinh thần theo chủ nghĩa Cộng sản (800 triệu người).

Ngày nay số người theo đạo Hồi tăng trưởng một cách nhanh chóng, đặc biệt ở tại Bắc Phi.

Ngày nay có không quả 22.000 đoàn truyền giáo Tin Lành tích cực.

Quần đảo Phi-luật Tân là một khu vực truyền giáo rộng lớn vẫn chưa đến được các đảo nhỏ, các nơi hiểm trở và các bộ tộc.

Trong số 31 triệu người Phi-luật Tân có lẽ có đến 25 triệu người theo Công Giáo La Mã, 4 triệu theo đạo Aglipay? 2/3 triệu người theo đội Hồi.1/2 triệu người theo tà giáo (thờ hình tượng),2/3 triệu người theo Tin Lành và nhiều người trong số này chỉ là những tín hửu chỉ bằng ghi danh mà thôi!

Chắc chắn điều này đưa ra một thách thức to lớn cho việc rao giảng Phúc Aâm chân chính.

Có ít nhất đến 87 ngôn ngữ được nói tại Phi luật Tân, điều này khiến cho việc rao giảng của các phái bộ truyền giáo nước ngoài bằng ra-di-ô khó có thể đến được quần đảo này.

Các phái bộ truyền giáo nước ngoài bị ngăn trở bởi sức nóng của vùng nhiệt đới, mức sống đắc đỏ và những rào chắn của ngôn ngữ.

Người Phi luật Tân sinh ra đã có nhiều thứ ngôn ngữ và thấy rằng họ tương đối dễ dàng sống với thức ăn bằng ngủ cốc, cá và chuối từ những hòn đảo xa xôi.

Người Phi-luật Tân có những linh hồn quí giá cần có sự cứu rỗi thông qua Đức Chúa Giê-xu Christ.

Cần phải có chính những người Phi-luật Tân nổi lên để phân phát Phúc Aâm cho các hòn đảo và các bộ tộc sống rãi rác trên 700 hòn đảo có người ở (khoảng 7,000 người)

I.CÁC MỤC TIÊU TRUYỀN GIÁO :

Các chú thích được trích từ cuốn “Các sứ giả của Đấng Christ” (Ambassadors for Christ) ở các trang 34-37.

1. Những mục tiêu sai trái:

a-Dạy về tình anh em chân thật của con người. Điều này là sai vì nó bỏ

qua vấn đề sinh động về tội lỗi.

b-Giảng hoà người Phi-luật-Tân cùng với Đức Chúa Trời. Đức Chúa

Giê-xu đã hoàn tất điều này trên đồi Calvary (Cái Sọ) rồi!

c-Tìm cách nâng cao trình độ văn minh cho dân ngoại giáo. Giáo dục

và nền văn minh hông thể cứu được linh hồn khỏi Địa ngục đời đời.

d-Sự hân hoan, mạo hiểm để thoát khỏi tình trạng buồn chán là một

công việc dễ dàng, là điều sai trái và là những mục tiêu không vững

chắc vì chúng sẽ biến mất chỉ sau một ít tháng phục vụ nặng nề.

2. Những mục tiêu đúng đắn:

a- Vâng theo các điều răn của Đấng Christ. Ma-thi-ơ 28: 19 “Hãy đi và dạy dỗ muôn dân”. Mác 16: 15 “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người!”

b- Chấp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Ê-phê-sô 2:10. Đức Chúa Trời đã tấn phong chúng ta là các tín hữu Ngài, thì phải bước đi trong các”việc lành”. Rô-ma 12:1,2.

c- Sự yêu mến linh hồn của mọi người. Thi thiên 126:6 “Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra vải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình”. Ma-thi-ơ 9: 26.

d- Một ham muốn rao giảng Tin Lành, cầu khẩn mọi người hãy từ bỏ tội lỗi mình để quay về cùng Đức Chúa Trời, Công-vụ 3:26; Ê-xê-chiên 33:11 “…Nhưng vui vẻ về nó xây bỏ đường lối mình và được sự sống”

e- Dạy dỗ toàn thể lời khuyên của Đức Chúa Trời, lập nên các Cơ-Đốc nhân đi trong lẽ thật. Hê-bê-rơ 5: 12.

f- Lập nên những Hội Thánh bản xứ mà tự nó sẽ phát sinh nẩy nở. Tít 1:5

II. NHỮNG ĐỘNG LỰC TRUYỀN GIÁO : Các chú thích trích từ “Tiến Trình Của Các Sứ mạng Toàn cầu” (Progress Worldwide Missions, trang 21.

1. Những động lực bên ngoài:

a. Điều kiện thế tục của họ: – Sự nghèo đói cùng cực – gia đình ngèo khổ – sự cực nhọc lâu dài – sự dốt nát tinh thần – những hoạn nạn không vơi nhẹ.

b. Điều kiện đạo đức của họ : những thói quen nhơ nhuốc và suy đồi, những hành vi đáng ghê tởm, những sự dã man không kể xiết, sự đồi bại về đạo đức, sự làm tôi mọi, pháp thuật, sự vô luân, tục đa thê v.v..

c. Điều kiện tâm linh của họ: – bị giới hạn bởi tôn giáo giả trá, hư mất phần tâm linh vì họ là những tội nhân độc ác theo cái nhìn của Đức Chúa Thánh Linh, Ê-phê-sô 2:12.

2. Những động lực bên trong:

a. Lòng trung thành với Chúa là Đấng chúng ta phục vụ. Ngài mong

muốn tìm kiếm những con chiên lạc mất này, Giăng 10:16. Chúng

ta hãy đi ra và cứu vớt chúng về cho Ngài, thậm chí việc đó giống

như những người đi múc nước trong giếng tại cửa thành Bết-lê-

hem mang về cho Vua Đa-vít, II.Sa-mu-ên 23:15-16

b. Lòng biết ơn đối với Cứu Chúa Thế, là Đấng đã cứu chuộc chúng

ta. Tôi có thể đã là một kẻ ngoại đạo sống tại một hòn đảo xa xôi

tại Phi-luật Tân.

c. Tình yêu. Được cảm động bởi tình yêu của Ngài nên phục vụ NGÀI. Chúa Giê-xu phán với Phi-e-rơ rằng ” Nếu ngươi yêu ta thì hãy chăn chiên ta”, Giăng 21:15-17.

III. CÁC NGUYÊN TẮC TRUYỀN GIÁO : “Tiến trình của các sứ mạng toàn cầu”.

1. Mục tiêu của các sứ mạng này là khiến cho mọi người biết rằng

Đấng Christ là Cứu Chúa, cứu mọi người thoát khỏi tội lỗi.

a. Đó là một mục tiêu đặc biệt. Một mục tiêu thuộc linh. Công tác

của chúng ta không phải là công tác thương mại, chính trị hay từ

thiện. Chúng ta hãy nắm vững duyên cớ ban đầu.

b. Nó là mục tiêu duy nhất. Nó tuyên bố rằng tất cả mọi người không

phân biệt giai cấp, sắc tộc hay màu da đều bị hư mất cần được cứu

rỗi bởi cùng một phương cách chính xác, bằng cách nhờ được tẩy

sạch tội lỗi của họ trong dòng Huyết của Đức Chúa Giê-xu Christ.

c. Đó là mục tiêu xác định : Nguyên tắc đó nên cai trị tâm linh của

chúng ta và và kiểm soát các phương pháp của chúng ta.

Tất cả mọi năng lực của chúng ta nên nghiêng theo đương hướng

này.

2. Đường lối của các sứ mạng này là nhằm truyền bá rộng rãi nhất.

Chúa Giê-xu dạy rằng công trường của sự rao giảng là cả thế giới. Nhiệm mạng của chúng ta là đi khắp thế gian. Mác 16:15, đến với mọi dân tộc, Ma-thi-ơ 28:19, đến cho mọi người. Mác 16:15.

Trong Sách Công-vụ các sứ đồ, Đức Chúa Trời đã dùng sự bắt bớ để tản lạc các môn đồ (các Cơ-Đốc nhân) đến các khu vực càng ngày càng lớn hơn để rao truyền Phúc Aâm phước hạnh.

3. Trách nhiệm của các sứ mạng này đặt trên mỗi thành viên trong Hội

Thánh của Đấng Christ. Mệnh lệnh này của Cứu Chúa chúng ta

mang tính chất cá nhân và riêng tư, “Hãy đi”

Khi Đức Chúa Trời kêu gọi một người nào phục sự thì Ngài gọi đích

danh người ấy, Sáng Thế Ký 21:1; Giăng 21:15.

Đức Chúa Trời đã kêu gọi bạn và tôi bằng tên để đi vào trong công

tác cứu rỗi linh hồn đầy vinh quang đạt đến cho người Phi luật Tân

để đem họ đến cùng Đấng Christ.

Rô-ma 11:29 “vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời

chẳng hề đổi lại được bao giờ”.

Đức chúa Trời không hề thay đổi ý tưởng của Ngài về những chủ

đề quan trọng như thế.

Đức Chúa Trời có thể thay đổi phạm vi công tác của bạn nhưng

không thay đổi nhiệm vụ của bạn. Ngài có thể thay đổi hộ chiếu

(visa) nhưng không thay đổi giấy thông hành (passport) của bạn.

Phao-lô là một người Do-Thái, một người Do-Thái được yêu, được

kêu gọi đến công trường của người Do Thái (Công vụ 9:15c), điều

đó thích hợp và sửa soạn cho ông đến sống và chết tại đó, tuy nhiên

Đức Chúa Trời đã sai ông đi xa đến xứ dân ngoại khi dân Do Thái

từ chối nhận lấy sứ điệp của Ngài (Công vụ 22:21)

Hội Truyền Giáo Hải Ngoại ( The Overseas Missionary Fellowship)

được kêu gọi đến Trung Quốc. Chúng ta yêu mến người Trung Hoa,

được kêu gọi đến với công trường của người Trung Hoa, có lẽ thích

hợp cho công tác này, được chuẩn bị để sống và chết tại Trung Quốc,

tuy nhiên sau 85 năm, Đức Chúa Trời phán, “Ta sẽ phái ngươi ra khỏi

Trung Quốc để đến với các dân tộc ở vùng Đông Nam Á.

IV. CÁC YÊU CẦU CỦA CÁC ỨNG VIÊN TRUYỀN GIÁO :

1. Người truyền giáo phải là người được tái sinh. Đây là yêu cầu đầu tiên và lớn lao nhất.

2. Người ấy phải sẳn lòng mang lấy Thập Tự Giá. Công tác truyền giáo không phải dễ chịu. Lu-ca 9:23

3. Thanh niên thì tốt nhất là nên thích nghi với các môi trường chung quanh.

4. Giọng nói sắc sảo là điều cần thiết để có thể rao giảng Phúc âm ở ngoài trời hay ở mọi nơi.

5. Sức khoẻ là điều quan trọng tiên quyết để có thể sống trong điều kiện nghèo nàn và nơi có dịch bệnh hoành hành.

6. Người ấy phải sốt sắng vì Chúa của mình. Luôn luôn đạt Cứu Chúa lên trên hết thảy mọi sự.

7. Người ấy phải khiêm nhường, biết giảng dạy, sẵn lòng học hỏi từ Chúa mình làm thế nào để hành động mỗi ngày.

8. Người ấy phải chân thành với người khác và sớm nhận biết một kẻ giả hình.

9. Ngay thẳng và trung thực trước mặt Chúa là điều cần thiết. Công vụ 24:16.

10. Học vấn là điều quan trọng để chứng tỏ lòng kiên nhẫn và sự mở rộng các khả năng trí tuệ của anh ta.

11. Kinh nghiệm là điều rất đáng ao ước vì công tác truyền giáo đầy tràn những vấn đề khó khăn

KẾT LUẬN :

Gặp sư ïthách thức thì cần phải nài xin Chúa tiết lộ cho biết ý muốn của Ngài trên đời sống của bạn rồi sau đó phải vâng lời Ngài bất kể bằng giá nào đi nữa, Lu-ca 9:62.

Nguồn: https://vietchristian.com

Có thể bạn quan tâm